5ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ

  Στις 14 και 15 Δεκεμβρίου 2017, θα διεξαχθεί το 5ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Διαχείρησης Στερεών Αποβλήτων ΕΕΔΣΑ σε συνεργασία με την International Solid Waste Association (ISWA). Το συνέδριο έχει θέμα «Η Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και η Συμβολή της … Continue reading

Κοινοποίηση επικίνδυνων μειγμάτων στα Κέντρα Δηλητηριάσεων – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP και τον Κανονισμό 2017/542 οι εισαγωγείς ή οι μεταγενέστεροι χρήστες που διαθέτουν μείγματα στην αγορά υποχρεούνται να κοινοποιήσουν τα μίγματα που ταξινομούνται ως επικίνδυνα από φυσικούς παράγοντες ή για την ανθρώπινη υγεία … Continue reading

Αίτηση από την Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνου (RAC) να αξιολογήσει τα όρια επαγγελματικής έκθεσης (OEL) για το νικέλιο και τις ενώσεις του, το ακρυλονιτρίλιο και το βενζόλιο

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνων (RAC) ζήτησε από τον ECHA (με την επιστολή τους Ref. GL/ps ARES env.b.2(2017)1407647 της 8ης Μαρτίου 2017) να αξιολογήσει τις διαθέσιμες πληροφορίες και τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές πληροφορίες, με την οδηγία 98/24/EC για την προστασία της … Continue reading

Νομική υποχρέωση πλέον η κατάθεση της Βασικής Έκθεσης ως συνοδευτικός φάκελος της ΜΠΕ

Η Βασική Έκθεση υποβάλλεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 18 «Παύση λειτουργίας εγκαταστάσεων» της Κ.Υ.Α. 36060/1155/Ε.103/13 (ενσωμάτωση στο ελληνικό νομικό πλαίσιο της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών) και αφορά κάθε νέα ή υφιστάμενη εγκατάσταση για την οποία απαιτείται υποβολή … Continue reading

Οριακή τιμή έκθεσης για την προστασία των εργαζομένων από το αναπνεύσιμο κλάσμα του κρυσταλλικού πυριτικού

Συμφωνία επετεύχθη από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σχετικά με το αναπνεύσιμο κλάσμα του κρυσταλλικού πυριτικού. Προτάθηκε οριακή τιμή έκθεσης των εργαζομένων στο αναπνεύσιμο κλάσμα του κρυσταλλικού πυριτικού στα 0,1 mg / m³. Ωστόσο, η οριακή τιμή αναμένεται να αναθεωρηθεί από … Continue reading

Τροποποίηση της Oδηγίας 2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία

Στις 28 Ιουνίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν και ψήφισαν την τροποποίηση της Οδηγίας 2004/37/ΕΚ για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες. Η οδηγία … Continue reading

Bήματα «κλειδιά» για την αξιολόγηση των αποβλήτων βάσει του νέου νομικού πλαισίου

Παρουσίαση, Κύπρος 2016 Άρθρο, Κύπρος 2016 Παρουσίαση για το 4ο Διεθνές Συνέδριο για τη Βιώσιμη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων (Ιούνιος 23 – 25 2016 Λεμεσός, Κύπρος) Η κυκλική οικονομία, που έρχεται να ανταποκριθεί στο όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την … Continue reading

Κανονισμός της (ΕΕ) αριθ. 1357/2014 για την αντικατάσταση του παραρτήματος ΙΙΙ της Oδηγίας 2008/98/ΕΚ σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης για τα επικίνδυνα απόβλητα

Στις 18 Δεκεμβρίου 2014, δημοσιεύτηκε ο Κανονισμός υπ’ αριθ. 1357/2014 της ΕΕ, για την αντικατάσταση του Παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2008/98/ΕΚ σχετικά με τα κριτήρια για τα επικίνδυνα απόβλητα. Ο Κανονισμός τίθεται σε εφαρμογή εντός 20 ημερών από τη δημοσίευσή … Continue reading

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: Συνέργειες Αποβλήτων και Πόρων προς την κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα και στις Μεσογειακές Χώρες

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Συνέργειες Αποβλήτων και Πόρων προς την κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα και στις Μεσογειακές Χώρες» 12 Ιουνίου 2015, Αθήνα, Ελλάδα (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Κτίριο Αβέρωφ, Πατησίων & Στουρνάρη, Αθήνα) INTERNATIONAL CONFERENCE «Waste & Resources Synergies towards a … Continue reading