Οριακή τιμή έκθεσης για την προστασία των εργαζομένων από το αναπνεύσιμο κλάσμα του κρυσταλλικού πυριτικού

Συμφωνία επετεύχθη από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σχετικά με το αναπνεύσιμο κλάσμα του κρυσταλλικού πυριτικού. Προτάθηκε οριακή τιμή έκθεσης των εργαζομένων στο αναπνεύσιμο κλάσμα του κρυσταλλικού πυριτικού στα 0,1 mg / m³. Ωστόσο, η οριακή τιμή αναμένεται να αναθεωρηθεί από … Continue reading

Τροποποίηση της Oδηγίας 2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία

Στις 28 Ιουνίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν και ψήφισαν την τροποποίηση της Οδηγίας 2004/37/ΕΚ για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες. Η οδηγία … Continue reading

Bήματα «κλειδιά» για την αξιολόγηση των αποβλήτων βάσει του νέου νομικού πλαισίου

Παρουσίαση, Κύπρος 2016 Άρθρο, Κύπρος 2016 Παρουσίαση για το 4ο Διεθνές Συνέδριο για τη Βιώσιμη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων (Ιούνιος 23 – 25 2016 Λεμεσός, Κύπρος) Η κυκλική οικονομία, που έρχεται να ανταποκριθεί στο όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την … Continue reading

Κανονισμός της (ΕΕ) αριθ. 1357/2014 για την αντικατάσταση του παραρτήματος ΙΙΙ της Oδηγίας 2008/98/ΕΚ σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης για τα επικίνδυνα απόβλητα

Στις 18 Δεκεμβρίου 2014, δημοσιεύτηκε ο Κανονισμός υπ’ αριθ. 1357/2014 της ΕΕ, για την αντικατάσταση του Παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2008/98/ΕΚ σχετικά με τα κριτήρια για τα επικίνδυνα απόβλητα. Ο Κανονισμός τίθεται σε εφαρμογή εντός 20 ημερών από τη δημοσίευσή … Continue reading

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: Συνέργειες Αποβλήτων και Πόρων προς την κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα και στις Μεσογειακές Χώρες

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Συνέργειες Αποβλήτων και Πόρων προς την κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα και στις Μεσογειακές Χώρες» 12 Ιουνίου 2015, Αθήνα, Ελλάδα (Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Κτίριο Αβέρωφ, Πατησίων & Στουρνάρη, Αθήνα) INTERNATIONAL CONFERENCE «Waste & Resources Synergies towards a … Continue reading