Αίτηση από την Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνου (RAC) να αξιολογήσει τα όρια επαγγελματικής έκθεσης (OEL) για το νικέλιο και τις ενώσεις του, το ακρυλονιτρίλιο και το βενζόλιο

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνων (RAC) ζήτησε από τον ECHA (με την επιστολή τους Ref. GL/ps ARES env.b.2(2017)1407647 της 8ης Μαρτίου 2017) να αξιολογήσει τις διαθέσιμες πληροφορίες και τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές πληροφορίες, με την οδηγία 98/24/EC για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με τους χημικούς παράγοντες κατά την εργασία (CAD) ή/ και την οδηγία 2004/37/EC για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνες ή μεταλλαξιογόνες ουσίες στην εργασία (CMD), στις χημικές ενώσεις: 4,4′-μεθυλενοδις [2-χλωροανιλίνη] (MOCA), αρσενικό οξύ και τα ανόργανα άλατά του, νικέλιο και ενώσεις του, ακρυλονιτρίλιο και βενζόλιο.

Σκοπός αυτής της αξιολόγησης και εκτίμησης είναι να στηρίξει την Επιτροπή, παρέχοντας επιστημονικές συμβουλές, στη λήψη μέτρων σχετικά με την πρόταση τροποποίησης της οδηγίας 2004/37/EC (τέταρτη τροποποίηση). Οι γνωμοδοτήσεις της RAC θα περιλαμβάνουν σύσταση προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (ACSH) σύμφωνα με τις νομοθετικές διαδικασίες για την OSH και, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, θα χρησιμοποιηθεί SCOEL-format κατά την εκπόνηση των γνωμών και θα χρειαστεί να παρασχεθούν στην Επιτροπή έως τις 26 Μαρτίου 2018. Για το σκοπό αυτό, λεπτομερή χρονοδιαγράμματα θα εκπονηθούν και θα συμφωνηθούν με την Επιτροπή.

Περισσότερες πληροφορίες στο: https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/rac_mandate_for_oels_for_nickel_en.pdf/647788e7-24d2-ff4f-93a0-7d87fdfae28a