Εταιρικές Αξίες

  • Επαγγελματισμός, οι άνθρωποί μας προσεγγίζουν την κάθε περίπτωση με απόλυτα επαγγελματικό και υπεύθυνο τρόπο.
  • Ποιότητα, επιδιώκουμε συνεχώς με συστηματικό τρόπο και μέθοδο την εξυπηρέτηση των απαιτήσεων των πελατών μας και μετράμε την απόδοση με αντικειμενικό τρόπο.
  • Προστιθέμενη αξία, φροντίζουμε ώστε οι υπηρεσίες μας να έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία για τους πελάτες μας. Όπου είναι δυνατόν, προσπαθούμε να ποσοτικοποιήσουμε την αξία αυτή με την πλέον κατάλληλη άμεση ή έμμεση μορφή ώστε να αναγνωρίζει ο πελάτης τα πρακτικά οφέλη.
  • Εντιμότητα, η ακεραιότητα αποτελεί για μας υψηλή αξία και για να τη διατηρήσουμε πρέπει να είμαστε τίμιοι και ειλικρινείς. Συχνά, σε σύνθετα έργα, αυτό προϋποθέτει τη      λήψη δύσκολων αποφάσεων οι οποίες δεν είναι, κατ’ ανάγκη, αρεστές, αλλά το καθήκον μας προς τον πελάτη είναι να του πούμε την αλήθεια.