ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η Eco – Εfficiency Συμβουλευτική και Τεχνική Μον. ΕΠΕ δραστηριοποιείται στην παροχή συμβουλευτικών και μελετητικών υπηρεσιών  σε Επιχειρήσεις, Συνδέσμους, Οργανισμούς και Δημόσιες υπηρεσίες σε Ελλάδα και Διεθνώς, σχετικά με τη προστασία του περιβάλλοντος (ευρύτερου και εργασιακού) και την υγεία και ασφάλεια των εμπλεκόμενων σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής του κάθε αγαθού και ιδιαίτερα στον χώρο των εξορυκτικών δραστηριοτήτων.

Η Eco – Εfficiency Συμβουλευτική και Τεχνική Μον. ΕΠΕ συνδυάζει την τεχνική και επιστημονική τεχνογνωσία με την εξειδίκευση στο πολιτικό και κανονιστικό πλαίσιο των κρατών της ΕΕ.  Βασική φιλοσοφία μας είναι να προσφέρει ολοκληρωμένες προτάσεις, πέρα από τις παραδοσιακές πρακτικές, οι οποίες θα αποφέρουν οφέλη τόσο στους πελάτες της όσο και το περιβάλλον και την κοινωνία γενικότερα.

Η εταιρεία ειδικεύεται στις υπηρεσίες:

(α) που σχετίζονται με Κανονισμούς αδειοδοτήσεις και διαχείριση πρώτων υλών και χημικών προϊόντων

(β) που αφορούν το χαρακτηρισμό και την διαχείριση των εξορυκτικών και άλλων βιομηχανικών αποβλήτων.

(γ) που αφορούν το Περιβάλλον με ειδίκευση στον κύκλο ζωής και στην διαχείριση της επικινδυνότητας υλικών και εγκαταστάσεων.

(δ) που σχετίζονται με την συστηματική διαχείριση της Υγείας και της Ασφάλειας στην Εργασία.

(ε) στον μεταλλευτικό και μεταλλουργικό κλάδο με εκπροσώπηση εταιρειών και συνδέσμων σε ευρωπαϊκά διεθνή φόρουμ.

Με στόχο την διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών της, η Eco – Εfficiency Συμβουλευτική και Τεχνική Μον. ΕΠΕ ανέπτυξε, εφαρμόζει Σύστημα Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015 και πιστοποιείται για αυτό από την TUV Austria Hellas. Βάσει αυτού, η Διοίκηση της εταιρείας δεσμεύεται για :

 • την πλήρη, άμεση και συστηματική κάλυψη των δηλωμένων αναγκών των πελατών της,
 • την υψηλή ποιότητα των υπηρεσιών της και προστιθέμενη αξία προς των υπηρεσιών προς τους πελάτες μας καθώς και τη διαρκή βελτίωσή τους,
 • τη διαρκή ανάπτυξη της εταιρείας, την βελτίωση των επιδόσεών της και του Συστήματος Ποιότητας,
 • τη συμμόρφωση των υπηρεσιών και των δραστηριοτήτων της με τις ισχύουσες νομοθετικές, κανονιστικές, συμβατικές και άλλες δεσμευτικές εφαρμοστέες απαιτήσεις.
 • την εφαρμογή Συστήματος Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2015,

Τα ανωτέρω επιτυγχάνονται μέσω:

 • του καθορισμού σκοπών και στόχων ποιότητας και της τακτικής ανασκόπησής τους,
 • της αναγνώρισης και διάθεσης όλων των απαιτούμενων πόρων και μέσων για την διασφάλιση της αποτελεσματικής λειτουργίας της εταιρείας,
 • της διαρκούς ανάπτυξης και εκπαίδευσης των στελεχών της,
 • της διαρκούς μέτρησης και παρακολούθησης κρίσιμων παραμέτρων, ώστε να διασφαλίζεται ποιότητα και ασφάλεια εγκαταστάσεων, υπηρεσιών, διεργασιών και προσωπικού,
 • της κοινοποίησης της Πολιτικής σε όλους τους εργαζομένους, καθώς και την διάθεσή της σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη και τρίτους,
 • της τακτικής ανασκόπησης της παρούσας Πολιτικής από την Διοίκηση της εταιρείας.

Η αδιάκοπη προσπάθεια για συνεχή βελτίωση των υπηρεσιών, των διεργασιών και του Συστήματος Ποιότητας αποτελεί κύριο μέλημα της εταιρείας.

Ο Διαχειριστής της Εταιρείας

Πέτρος Μαραμπούτης