Έλενα Νικολάου

Η Έλενα Νικολάου είναι διπλωματούχος Χημικός Μηχανικός του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.) και κάτοχος μεταπτυχιακού στην Παραγωγή και Διαχείριση Ενέργειας. Στο πλαίσιο εκπόνησης διπλωματικών εργασιών έχει ασχοληθεί με την ανάκτηση μετάλλων από ηλεκτρονικά απόβλητα και ανάπτυξη πρότυπου σχεδίου δειγματοληψίας για την ανάλυση και την ταξινόμηση ανακτηθέντων στερεών καυσίμων από αστικά απόβλητα.

Από το 2009 εμπλέκεται με περισσότερα από 20 έργα της εταιρείας Eco-Efficiency Συμβουλευτικής και Τεχνικής Ε.Π.Ε. που σχετίζονται με ένα ευρύ φάσμα όπως: τα κανονιστικά θέματα Υγείας και Ασφάλειας και Περιβάλλοντος σε βιομηχανικό τομέα και την αξιολόγηση χημικών κινδύνων, το REACH, την ταξινόμηση των αποβλήτων, τον χαρακτηρισμό επικινδυνότητας και την εκτίμηση της έκθεσης στον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας μέσω της εταιρείας με το ΣΕΒ παρακολούθησε εξειδικευμένο πρόγραμμα εκπαίδευσης για τη Διαχείριση της Ασφάλειας και της Υγείας από τον Διεθνή Οργανισμό για την Εργασία (International Labour Organization – ILO), στο οποίο στηρίχθηκε για την ανάπτυξη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού που χρησιμοποιήθηκε από Ελληνικές ΜΜΕ.