Τρύφων Τερζόπουλος

Ο κ. Τερζόπουλος Τρύφων είναι πτυχιούχος Φυσικός  του τμήματος Φυσικής του ΕΚΠΑ. Από το 2008 έως σήμερα διαχειρίζεται γεωχωρική βάση δεδομένων εξορυκτικών δραστηριοτήτων, και από το 2014 εργάζεται στην  Eco-efficiency Ltd. Πιο συγκεκριμένα, τα καθίκοντά του συμπεριλαμβάνουν την τεχνική υποστήρηξη θεμάτων που αφορούν γεωπεριβαλλοντικές πληροφορίες στον τομέα των ορυκτών πρώτων υλών και περιβαλλοντικής πολιτικής. Η μητρική του γλώσσα είναι η Ελληνική και έχει επίπεδο C2 στα Αγγλικά.