Κανονισμός της (ΕΕ) αριθ. 1357/2014 για την αντικατάσταση του παραρτήματος ΙΙΙ της Oδηγίας 2008/98/ΕΚ σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης για τα επικίνδυνα απόβλητα

Στις 18 Δεκεμβρίου 2014, δημοσιεύτηκε ο Κανονισμός υπ’ αριθ. 1357/2014 της ΕΕ, για την αντικατάσταση του Παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2008/98/ΕΚ σχετικά με τα κριτήρια για τα επικίνδυνα απόβλητα. Ο Κανονισμός τίθεται σε εφαρμογή εντός 20 ημερών από τη δημοσίευσή του και εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη από την 1η Ιουνίου του 2015.
Βάσει της Οδηγίας-πλαίσιο για τα απόβλητα 2008/98/ΕΚ, ο χαρακτηρισμός αποβλήτων ως επικίνδυνων θα πρέπει να βασίζεται, μεταξύ άλλων και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις χημικές ουσίες, ιδίως όσον αφορά τον χαρακτηρισμό των μιγμάτων ως επικίνδυνα, συμπεριλαμβανομένων των τιμών των ορίων συγκέντρωσης που υπάρχουν στη σχετική νομοθεσία για τις χημικές ουσίες. Ωστόσο, το νομικό πλαίσιο για τον χαρακτηρισμό των χημικών ουσιών και των μιγμάτων έχει αλλάξει από το 2008 με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1272/2008 – CLP που αφορά την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μιγμάτων.

Προκειμένου λοιπόν να εκσυγχρονιστεί η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα Απόβλητα και να ευθυγραμμίζεται με τις αλλαγές που έχουν προκύψει στην αξιολόγηση της επικινδυνότητας των χημικών ουσιών, αναθεωρήθηκαν τα κριτήρια χαρακτηρισμού επικινδυνότητας των αποβλήτων καθώς και οι σχετικές οριακές τιμές που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση ενός ρεύματος αποβλήτου. Επιπλέον οι επικίνδυνες ιδιότητες H 1 έως H 15, όπως ορίζονται στο παράρτημα III της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, μετονομάζονται ως ΗΡ1 έως ΗΡ15, έτσι ώστε να αποφεύγεται η ενδεχόμενη σύγχυση με τους κωδικούς δηλώσεων επικινδυνότητας, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
Οι αλλαγές αυτές οδήγησαν στην αντικατάσταση του Παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας 2008/98/EΚ, που αφορά τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό ενός αποβλήτου ως επικίνδυνο (Hazardous Properties 1-15) και στη δημιουργία του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1357/2014