Νομική υποχρέωση πλέον η κατάθεση της Βασικής Έκθεσης ως συνοδευτικός φάκελος της ΜΠΕ

Η Βασική Έκθεση υποβάλλεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 18 «Παύση λειτουργίας εγκαταστάσεων» της Κ.Υ.Α. 36060/1155/Ε.103/13 (ενσωμάτωση στο ελληνικό νομικό πλαίσιο της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών) και αφορά κάθε νέα ή υφιστάμενη εγκατάσταση για την οποία απαιτείται υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και όχι στην περίπτωση τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

Αντικείμενο της Βασικής Έκθεσης είναι ο προσδιορισμός της κατάστασης του εδάφους και της ρύπανσης των υπογείων υδάτων στο χώρο όπου πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση, ούτως ώστε να γίνεται ποσοτικοποιημένη σύγκριση της κατάστασης κατά την οριστική παύση των δραστηριοτήτων. Στη φάση της οριστικής παύσης των δραστηριοτήτων, ο φορέας εκμετάλλευσης αξιολογεί την κατάσταση ρύπανσης του εδάφους και των υπογείων υδάτων από σχετικές επικίνδυνες ουσίες τις οποίες χρησιμοποιεί παράγει ή ελευθερώνει η εγκατάσταση, προκειμένου να λάβει, εφόσον απαιτηθεί, τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση της ρύπανσης αυτής ούτως ώστε ο χώρος, λαμβανομένης υπ’ όψιν της τρέχουσας ή της εγκεκριμένης μελλοντικής χρήσης του, να μην αποτελεί πλέον κίνδυνο.

Η βασική έκθεση πρέπει να αποτυπώνει ορθά την υφιστάμενη κατάσταση του χώρου, ούτως ώστε προϋπάρχουσα ρύπανση να μην αποδοθεί στον φορέα εκμετάλλευσης μετά το πέρας λειτουργίας της εγκατάστασής του.

H Eco-Efficiency Συμβουλευτική και Τεχνική Ε.Π.Ε. διαθέτει εμπειρία στην εκπόνηση Βασικής Έκθεσης και μπορεί να σας καθοδηγήσει σε όλα τα στάδια των υποχρεώσεων  σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία:

  1. συλλέγοντας όλα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα ώστε να αποφασιστεί εάν απαιτείται εκπόνηση Βασικής Έκθεσης,
  2. καθορίζοντας τους βασικούς άξονες για την προετοιμασία της Βασικής Έκθεσης, αναζητώντας και συσχετίζοντας τις πηγές εκπομπών, τις οδούς από τις οποίες μπορεί να κυκλοφορεί η ρύπανση και τους υποδοχείς που είναι πιθανόν να επηρεαστούν,
  3. καταρτίζοντας σχέδιο δειγματοληψίας εδάφους και υπογείων νερών σε συνεργασία με διαπιστευμένα εργαστήρια
  4. συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω δεδομένα για την ορθή εκπόνηση της βασικής έκθεσης.