Οριακή τιμή έκθεσης για την προστασία των εργαζομένων από το αναπνεύσιμο κλάσμα του κρυσταλλικού πυριτικού

Συμφωνία επετεύχθη από τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα σχετικά με το αναπνεύσιμο κλάσμα του κρυσταλλικού πυριτικού. Προτάθηκε οριακή τιμή έκθεσης των εργαζομένων στο αναπνεύσιμο κλάσμα του κρυσταλλικού πυριτικού στα 0,1 mg / m³. Ωστόσο, η οριακή τιμή αναμένεται να αναθεωρηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  στο πλαίσιο της επόμενης αξιολόγησης της εφαρμογής της Οδηγίας 2004/37/ΕΚ για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες.

Τροποποίηση της Oδηγίας 2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία

Στις 28 Ιουνίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν και ψήφισαν την τροποποίηση της Οδηγίας 2004/37/ΕΚ για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες. Η οδηγία προτείνει να καθοριστούν όρια έκθεσης για άλλους 11 καρκινογόνους παράγοντες επιπλέον εκείνων που καλύπτονται από την ισχύουσα οδηγία του 2004.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται το τροποποιημένο παράρτημα III με τις οριακές τιμές και άλλες άμεσα συναφείς διατάξεις

CAS No ([1]) EC No ([2]) ΟΝΟΜΑ XHMIKOY ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ([3]) Σημείωση([4]) Μεταβατικά μέτρα
mg/m3 ([5]) ppm ([6]) f/ml([7])
Σκόνες από σκληρό ξύλο 2 ([8]) Οριακή τιμή

3 mg/m3

Χρώμιο (VI) ουσίες οι οποίες είναι καρκινογόνες υπό την έννοια του Άρθρου 2 (α) (i) της Οδηγίας (ως Χρώμιο)

(as Chromium)

0,005 Οριακή τιμή  0,010 mg/m3

Οριακή τιμή : 0.025 mg/m3 Για διαδικασίες συγκόλλησης ή κοπής με πλάσμα ή παρόμοιες διεργασίες εργασίας που παράγουν καπνό

Πυρίμαχες κεραμικές ίνες

οι οποίες είναι καρκινογόνες υπό την έννοια του Άρθρου 2 (α) (i) της Οδηγίας

0,3
Αναπνεύσιμη σκόνη Κρυσταλλικού Πυριτικού 0,1 ([9])
71-43-2 200-753-7 Βενζόλιο 3,25 1 Δέρμα
75-01-4 200-831-0 Μονομερές χλωριούχου βινυλίου 2,6 1
75-21-8 200-849-9 Οξείδιο του αιθυλενίου 1,8 1 Δέρμα
75-56-9 200-879-2 1,2-εποξυπροπάνιο 2,4 1
79-06-1 201-173-7 Ακρυλαμίδιο 0,1 Δέρμα
79-46-9 201-209-1 2-νιτροπροπάνιο 18 5
95-53-4 202-429-0 Ο-Τολουιδίνη 0,5 0,1 Δέρμα
106-99-0 203-450-8 1,3-Βουταδιένιο 2,2 1
302-01-2 206-114-9 Υδραζίνη 0,013 0,01 Δέρμα
593-60-2 209-800-6 Βρωμοαιθυλένιο 4,4 1

[1]              CAS No: Chemical Abstract Service Registry Number.

[2]              EC No., EINECS, ELINCS ή NLP, είναι τα επίσημα νούμερα των ουσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ορίζεται στο τμήμα 1.1.1.2 του Παραρτήματος VI, Μέρος 1, του Κανονισμού (EC) No 1272/2008.

[3]              Μετρημένες ή υπολογισμένες σε σχέση με περίοδο αναφοράς οκτώ ωρών.

[4]              Substantial contribution to the total body burden via dermal exposure possible.

[5]              mg/m3 = milligrams ανά κυβικό μέτρο αέρα στους 20°C και 101,3 kPa (760 mm mercury pressure).

[6]              ppm = parts per million κατ’ όγκο αέρα (ml/m3).

[7]              f/ml =  fίνες ανά ml.

[8]              Εισπνεύσιμο κλάσμα: αν οι σκόνες από σκληρό ξύλο αναμειγνύονται με άλλες σκόνες ξύλου, η οριακή τιμή ισχύει για όλες τις σκόνες ξύλου που υπάρχουν στο μείγμα αυτό.

[9]              Αναπνεύσιμο κλάσμα

 

Περισσότερες πληροφορίες:

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2017/6/47244661997_en.pdf