Αίτηση από την Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνου (RAC) να αξιολογήσει τα όρια επαγγελματικής έκθεσης (OEL) για το νικέλιο και τις ενώσεις του, το ακρυλονιτρίλιο και το βενζόλιο

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνων (RAC) ζήτησε από τον ECHA (με την επιστολή τους Ref. GL/ps ARES env.b.2(2017)1407647 της 8ης Μαρτίου 2017) να αξιολογήσει τις διαθέσιμες πληροφορίες και τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές πληροφορίες, με την οδηγία 98/24/EC για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με τους χημικούς παράγοντες κατά την εργασία (CAD) ή/ και την οδηγία 2004/37/EC για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνες ή μεταλλαξιογόνες ουσίες στην εργασία (CMD), στις χημικές ενώσεις: 4,4′-μεθυλενοδις [2-χλωροανιλίνη] (MOCA), αρσενικό οξύ και τα ανόργανα άλατά του, νικέλιο και ενώσεις του, ακρυλονιτρίλιο και βενζόλιο.

Σκοπός αυτής της αξιολόγησης και εκτίμησης είναι να στηρίξει την Επιτροπή, παρέχοντας επιστημονικές συμβουλές, στη λήψη μέτρων σχετικά με την πρόταση τροποποίησης της οδηγίας 2004/37/EC (τέταρτη τροποποίηση). Οι γνωμοδοτήσεις της RAC θα περιλαμβάνουν σύσταση προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (ACSH) σύμφωνα με τις νομοθετικές διαδικασίες για την OSH και, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, θα χρησιμοποιηθεί SCOEL-format κατά την εκπόνηση των γνωμών και θα χρειαστεί να παρασχεθούν στην Επιτροπή έως τις 26 Μαρτίου 2018. Για το σκοπό αυτό, λεπτομερή χρονοδιαγράμματα θα εκπονηθούν και θα συμφωνηθούν με την Επιτροπή.

Περισσότερες πληροφορίες στο: https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/rac_mandate_for_oels_for_nickel_en.pdf/647788e7-24d2-ff4f-93a0-7d87fdfae28a

Νομική υποχρέωση πλέον η κατάθεση της Βασικής Έκθεσης ως συνοδευτικός φάκελος της ΜΠΕ

Η Βασική Έκθεση υποβάλλεται σύμφωνα με τις απαιτήσεις του άρθρου 18 «Παύση λειτουργίας εγκαταστάσεων» της Κ.Υ.Α. 36060/1155/Ε.103/13 (ενσωμάτωση στο ελληνικό νομικό πλαίσιο της Οδηγίας 2010/75/ΕΕ περί βιομηχανικών εκπομπών) και αφορά κάθε νέα ή υφιστάμενη εγκατάσταση για την οποία απαιτείται υποβολή Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) και όχι στην περίπτωση τροποποίησης της Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (ΑΕΠΟ).

Αντικείμενο της Βασικής Έκθεσης είναι ο προσδιορισμός της κατάστασης του εδάφους και της ρύπανσης των υπογείων υδάτων στο χώρο όπου πρόκειται να γίνει η εγκατάσταση, ούτως ώστε να γίνεται ποσοτικοποιημένη σύγκριση της κατάστασης κατά την οριστική παύση των δραστηριοτήτων. Στη φάση της οριστικής παύσης των δραστηριοτήτων, ο φορέας εκμετάλλευσης αξιολογεί την κατάσταση ρύπανσης του εδάφους και των υπογείων υδάτων από σχετικές επικίνδυνες ουσίες τις οποίες χρησιμοποιεί παράγει ή ελευθερώνει η εγκατάσταση, προκειμένου να λάβει, εφόσον απαιτηθεί, τα αναγκαία μέτρα για την αντιμετώπιση της ρύπανσης αυτής ούτως ώστε ο χώρος, λαμβανομένης υπ’ όψιν της τρέχουσας ή της εγκεκριμένης μελλοντικής χρήσης του, να μην αποτελεί πλέον κίνδυνο.

Η βασική έκθεση πρέπει να αποτυπώνει ορθά την υφιστάμενη κατάσταση του χώρου, ούτως ώστε προϋπάρχουσα ρύπανση να μην αποδοθεί στον φορέα εκμετάλλευσης μετά το πέρας λειτουργίας της εγκατάστασής του.

H Eco-Efficiency Συμβουλευτική και Τεχνική Ε.Π.Ε. διαθέτει εμπειρία στην εκπόνηση Βασικής Έκθεσης και μπορεί να σας καθοδηγήσει σε όλα τα στάδια των υποχρεώσεων  σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή και Εθνική νομοθεσία:

  1. συλλέγοντας όλα τα δεδομένα που είναι απαραίτητα ώστε να αποφασιστεί εάν απαιτείται εκπόνηση Βασικής Έκθεσης,
  2. καθορίζοντας τους βασικούς άξονες για την προετοιμασία της Βασικής Έκθεσης, αναζητώντας και συσχετίζοντας τις πηγές εκπομπών, τις οδούς από τις οποίες μπορεί να κυκλοφορεί η ρύπανση και τους υποδοχείς που είναι πιθανόν να επηρεαστούν,
  3. καταρτίζοντας σχέδιο δειγματοληψίας εδάφους και υπογείων νερών σε συνεργασία με διαπιστευμένα εργαστήρια
  4. συνδυάζοντας όλα τα παραπάνω δεδομένα για την ορθή εκπόνηση της βασικής έκθεσης.