Ανάθεση έργου από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Environment) για τη Μελέτη υποστήριξης της εκπόνησης οδηγιών για τις βέλτιστες πρακτικές στα Σχέδια Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (EWMP)

Στην ECO EFFICIENCY Συμβουλευτική & Τεχνική Ε.Π.Ε. ανατέθηκε από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Environment) η διεξαγωγή της μελέτης «Υποστήριξη της εκπόνησης οδηγιών για τις βέλτιστες πρακτικές στα Σχέδια Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Extractive Waste Management Plans – EWMPs) » (ENV.B.3 / ETU / 2017/0022).

Ο γενικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι να υποστηρίξει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εκπόνηση οδηγιών για τις βέλτιστες πρακτικές στα EWMPs και στην ευρύτερη προσπάθειά της για τη βελτίωση της εφαρμογής της Οδηγίας 2006/ 21/ ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας – Mining Waste Directive (MWD).

Σκοπός του έργου είναι:

  • Να εντοπιστούν οι βέλτιστες πρακτικές που θα αντικατοπτρίζουν το πεδίο εφαρμογής του εγγράφου » Το κλείσιμο του κύκλου – Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία», το οποίο περιγράφει την «κυκλική οικονομία» ως οικονομία όπου η αξία των προϊόντων, των υλικών και των πόρων παραμένει στην οικονομία όσο το δυνατόν περισσότερο, και η παραγωγή αποβλήτων περιορίζεται στο ελάχιστο .Το προσχέδιο καθοδήγησης θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2018.
  • Να υποστηρίξει περαιτέρω την εφαρμογή του MWD και συγκεκριμένα να αναπτύξει μια καθοδήγηση σχετικά με τον καλύτερο τρόπο για την ανάπτυξη ενός EWMP από τις τεχνικές προοπτικές (Άρθρο 5 (2) (c) και Άρθρο 5 (3) του EWD) έως τα μέσα του 2019

Η EcoEfficiency Συμβουλευτική & Τεχνική Ε.Π.Ε. θα συνεργαστεί με τους ακόλουθους υπεργολάβους για την υλοποίηση του έργου: WEFalck (Γαλλία), Pöyry Finland Oy (Φινλανδία), CRS Ingenería (Ισπανία) και Botond Kertész (Ουγγαρία).