Η Εταιρεία μας συμμετέχει στο Έργο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της ΕΕ “Εφαρμογή της Οδηγίας για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας”

Η Eco-Efficiency  Ltd συμμετέχει στο Έργο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος , της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το οποίο βρίσκεται υπό εξέλιξη με τίτλο: “Μελέτη υποστήριξης της ανάπτυξης γενικών οδηγιών για την εφαρμογή της οδηγίας για τα εξορυκτικά απόβλητα” που καλύπτει όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2020.

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:513672-2017:TEXT:EN:HTML