Μεταβατική Περίοδος κοινοποιήσεων στο Poison Centre Notification (PCN)

Σύμφωνα με την παράγραφο 1.4 Μέρος Α του Κανονισμού 542/2017, οι εισαγωγείς και οι μεταγενέστεροι χρήστες που έχουν υποβάλει πληροφορίες σχετικά με επικίνδυνα μείγματα σε φορέα που ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 45 παράγραφος 1 πριν από τις ημερομηνίες εφαρμογής 1η Ιανουαρίου 2021 για καταναλωτικά και εμπορικά προϊόντα και 1η Ιανουαρίου 2024 για προϊόντα για βιομηχανικές χρήσεις δεν υποχρεούνται για τα εν λόγω μείγματα να συμμορφώνονται με τη νέα εναρμονισμένη βάση δεδομένων (Poison Centre Notification (PCN) form) έως την 1η Ιανουαρίου 2025.

Η παραπάνω μεταβατική περίοδος δεν ισχύει στην περίπτωση που υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικαιροποίησης σύμφωνα με το τμήμα 1.4:

  • Όταν αλλάζει ο αναγνωριστικός κωδικός προϊόντος του μείγματος (συμπεριλαμβανομένου του UFI)
  • Όταν η ταξινόμηση του μείγματος ως προς τους κινδύνους για την υγεία ή τους φυσικούς κινδύνους έχει αλλάξει,
  • Όταν σχετικές νέες τοξικολογικές πληροφορίες που απαιτούνται στο τμήμα 11 του δελτίου δεδομένων ασφαλείας
  • Εάν μια αλλαγή στη σύνθεση του μείγματος πληροί μία από τις ακόλουθες προϋποθέσεις:
    • προστίθενται, υποκαθίστανται ή καταργούνται ένα ή περισσότερα συστατικά του μείγματος που δηλώνονται
    • μεταβάλλεται η συγκέντρωση ενός συστατικού του μείγματος που υπερβαίνει το εύρος συγκεντρώσεων που παρασχέθηκαν στο πλαίσιο της αρχικής υποβολής·
    • η ακριβής συγκέντρωση ενός συστατικού είχε παρασχεθεί σύμφωνα με τα τα τμήματα 3.4.1. ή 3.4.2. του Κανονισμού 542/2017 και επέρχεται αλλαγή της εν λόγω συγκέντρωσης πέρα από τα όρια που αναφέρονται στον ακόλουθο πίνακα
Ακριβής συγκέντρωση του συστατικού που περιέχεται στο μείγμα (%) Διακυμάνσεις (±) της αρχικής συγκέντρωσης συστατικού που απαιτούν υποβολή επικαιροποίησης
> 25 – ≤ 100 5 %
> 10 – ≤ 25 10 %
> 2,5 – ≤ 10 20 %
≤ 2,5 30 %

Όταν οι αρωματικές ουσίες ή τα αρώματα σε μια ομαδική υποβολή αλλάζουν, επικαιροποιείται ο κατάλογος των μειγμάτων και των αρωματικών ουσιών ή αρωμάτων που περιέχουν, όπως απαιτείται σύμφωνα με το τμήμα 3.1 του Κανονισμού 542/2017.