Ανακαλείται η ταξινόμηση της λεπτής σκόνης διοξειδίου του τιτανίου ως καρκινογόνος σύμφωνα με το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ)

Σύμφωνα με τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2020/217 της Επιτροπής της 4ης Οκτωβρίου 2019 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1272/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου το διοξείδιο του τιτανίου σε μορφή σκόνης που περιέχει τουλάχιστον 1 % σωματίδια με αεροδυναμική διάμετρο ≤ 10 μm ταξινομείτο ως καρκινογόνος ουσία δια της εισπνοής (H351 Carc. 2 (inhalation)).

Το Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΔΕΕ) ανακάλεσε, στις 23 Νοεμβρίου του 2022, τον κατ’ εξουσιοδότηση κανονισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2019 σχετικά με την ταξινόμηση και επισήμανση του διοξειδίου του τιτανίου στον Κανονισμό CLP. Το Γενικό Δικαστήριο κρίνει ότι, εν προκειμένω, η απαίτηση να βασιστεί η κατάταξη της ουσίας ως καρκινογόνος σε αξιόπιστες και αποδεκτές μελέτες δεν ικανοποιήθηκε και πως η Επιτροπή διέπραξε πρόδηλο σφάλμα εκτίμησης αναγνωρίζοντας ότι τα αποτελέσματα μιας επιστημονικής μελέτης στην οποία στήριξε τη γνώμη της στην ταξινόμηση και την επισήμανση του διοξειδίου του τιτανίου ήταν επαρκώς αξιόπιστα και πως εφάρμοσε εσφαλμένα τα κριτήρια ταξινόμησης όπως ορίζονται από τον κανονισμό CLP σε μια χημική ουσία που έχει την εγγενή ιδιότητα να προκαλεί καρκίνο. (CJEU Press Release No. 190/22 and Judgement of the General Court Cases T 279/20 and T 288/20 and in Case T 283/20, CWS Powder Coating and others V Commission))