Κοινοποίηση επικίνδυνων μειγμάτων στα Κέντρα Δηλητηριάσεων – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP και τον Κανονισμό 2017/542 οι εισαγωγείς ή οι μεταγενέστεροι χρήστες που διαθέτουν μείγματα στην αγορά υποχρεούνται να κοινοποιήσουν τα μίγματα που ταξινομούνται ως επικίνδυνα από φυσικούς παράγοντες ή για την ανθρώπινη υγεία (εξαιρούνται τα μείγματα με ταξινόμηση για το υδάτινο περιβάλλον και τα αέρια υπό πίεση ή εκρηκτικά) σε ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα που θα συλλέγει στοιχεία για τα εθνικά κέντρα δηλητηριάσεων.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) θα αρχίσει να συγκεντρώνει με έναρξη το 2020 και σταδιακή εφαρμογή έως το 2024 πληροφορίες σχετικά με τις υπάρχουσες χημικές ουσίες σε μια νέα εναρμονισμένη βάση δεδομένων (Poison Centre Notification (PCN) form), η οποία θα είναι διαθέσιμη στις αρχές των κρατών μελών της ΕΕ.

Οι πληροφορίες που απαιτούνται στο κέντρο δηλητηριάσεων είναι περισσότερες από αυτές που έως σήμερα υποβαλλόταν στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων και στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Συγκεκριμένα πέραν των γενικών πληροφοριών για το προϊόν, την επισήμανση και ταξινόμησή του,  βάσει των επικίνδυνων συστατικών που περιέχονται και των κριτηρίων του Κανονισμού CLP, απαιτείται επιπλέον

 • η κοινοποίηση και των μη ταξινομημένων συστατικών που περιέχονται στο μίγμα εφόσον αυτές υπερβαίνουν περιεκτικότητα άνω του 1%,
 • των τιμών του pH,
 • των χαρακτηριστικών της συσκευασίας,
 • όπως επίσης της κατηγορίας των προϊόντων σύμφωνα με το σύστημα κατηγοριοποίησης προϊόντων της ΕΕ (προετοιμασία από τον ECHA).

Η κοινοποίηση των στοιχείων επικινδυνότητας στο προαναφερόμενο portal (PCN) θα γίνεται με μια μοναδική ετικέτα σύνθεσης. Η κάθε ετικέτα θα ταυτοποιείται μέσω ενός νέου αναγνωριστικού κωδικού Unique Formula Identifier (UFI) που θα λαμβάνεται από τον ECHA μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας στην ιστοσελίδα του και διαφέρει για κάθε ουσία και μείγμα. Ο αναγνωριστικός κωδικός UFI πρέπει να περιλαμβάνεται στην ετικέτα του προϊόντος και για βιομηχανικές χρήσεις  θα προστίθεται και στα δελτία δεδομένων ασφαλείας της ουσίας.

Στο παρακάτω διάγραμμα παρατίθενται στο χρονοδιάγραμμα των απαιτήσεων. Η Eco – Efficiency είναι έτοιμη να σας ενημερώσει για τις επερχόμενες αλλαγές και να οργανώσει τις διαδικασίες κοινοποίησης των προϊόντων σας στο Κέντρο Δηλητηριάσεων βάσει των νέων υποχρεώσεων που αναμένονται.

Για οποιαδήποτε πληροφορία επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα:

https://poisoncentres.echa.europa.eu/.

H Eco Efficiency Ltd σύναψε νέο συμβόλαιο με την ΕΕ – Γεν. Δ/ση Περιβάλλοντος για την Ανάπτυξη Κατευθυντήριων Γραμμών για τις βέλτιστες προσεγγίσεις διαχείρισης κινδύνου στον εξορυκτικό κλάδο

Τον Δεκέμβριο του 2019 η Eco-Efficiency Ltd  υπέγραψε νέο συμβόλαιο με τη Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της ΕΕ για την εκπόνηση του έργου «Μελέτη για την ανάπτυξη κατευθυντήριων γραμμών για τις βέλτιστες προσεγγίσεις διαχείρισης κινδύνου στον εξορυκτικό κλάδο».

Η Eco-Efficiency Ltd σαν κύριος ανάδοχος του έργου θα συνεργαστεί με τους κάτωθι υπεργολάβους  WEFalck (FR), Satarla (UK), CRS Ingenería (ES), Geologia e Geotecnia Consultores, Lda (GGC, PT), Mineral and Energy Economy Research Institute of the Polish Academy of Sciences (MEERI, PL), AFRY (ex Pöyry) Finland Oy (FI), Total Business Land (TBL, RO) and Ivan Andreev (BG).

 

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:601792-2019:TEXT:EN:HTML&WT.mc_id=RSS-Feed&WT.rss_f=Construction+and+Real+Estate&WT.rss_a=601792-2019&WT.rss_ev=a

Η Eco Efficiency Ltd συμμετέχει στο έργο της Γεν. Δ/σης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης με τίτλο «Ανάπτυξη και προώθηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων της Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας σε εξορυκτικές επιχειρήσεις με επίκεντρο τις ΜΜΕ»

Η Eco-Efficiency Ltd συμμετέχει στο έργο «Ανάπτυξη και προώθηση δεξιοτήτων για τη διαχείριση της Υγείας και της Ασφάλειας σε μικρές, μεσαίες και πολύ μικρές εξορυκτικές επιχειρήσεις» το οποίο  έχει ανατεθεί από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης, στην Euromines (European metals and minerals mining industry association) και στην IndustriAll (European Trade Union) προκειμένου να υποστηρίξει τον κοινωνικό διάλογο. Το αντικείμενο αυτού του έργου είναι η ανάπτυξη και προώθηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τη συστηματική διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μικρών, μεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων της εξορυκτικής βιομηχανίας με τη συμμετοχή των Κρατών Μελών της Βουλγαρίας, της Τσεχίας, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας και της Ισπανίας. Το έργο αυτό βασίζεται στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών και ευρωπαϊκών ενώσεων και ομοσπονδιών των συμμετεχουσών χωρών.

H Eco-Efficiency Ltd έχει αναλάβει να κάνει την προετοιμασία (α) των factsheets για την αναγνώριση των αναγκών των εξορυκτικών ΜΜΕ σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία (β) εργαλείων αυτοαξιολόγησης για θέματα Υγείας και Ασφάλειας για εξορυκτικές ΜΜΕ (γ) εκπαιδευτικού υλικού για την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε θέματα διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας σε μια εξορυκτική ΜΜΕ.

H Eco-Efficiency Ltd ολοκλήρωσε το πρόγραμμα της ΓΔ Περιβάλλοντος της ΕΕ “Οδηγός βέλτιστων πρακτικών σε σχέδια διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων”

Η Eco-Efficiency Ltd ολοκλήρωσε τον Σεπτέμβριο του 2019, το Έργο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την “Εκπόνηση Οδηγού για βέλτιστες πρακτικές σε σχέδια διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων”.

Η μελέτη πέρα από την γενική βιβλιογραφία έρευνα και την εμπειρία των μελετητών   βασίστηκε επίσης στην ανταλλαγή πληροφοριών με τα κράτη μέλη και συνδέσμους εξορυκτικών επιχειρήσεων. Η ανάπτυξη των κατευθυντήριων γραμμών επικεντρώθηκε στον τομέα της εξόρυξης ορυκτών και των σχετικών ροών αποβλήτων που προκύπτουν, των εφαρμοζόμενων τεχνολογιών και των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων με βάση τις αρχές της εκτίμησης κινδύνων (risk assessment),  με στόχο (α) την  επίτευξη της κυκλικής οικονομίας και (β) την ασφάλεια των εξορυκτικών αποβλήτων σε κάθε στάδιο του κύκλου ζωής της εγκατάστασης των εξορυκτικών αποβλήτων

Η μελέτη δημοσιεύθηκε από την Υπηρεσία εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις 23 Σεπτεμβρίου 2019.

Η μελέτη είναι διαθέσιμη στον επίσημο ιστότοπο της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/5a29b5e3-df3e-11e9-9c4e-01aa75ed71a1/language-en?WT.mc_id=Searchresult&WT.ria_c=677&WT.ria_f=3029&WT.ria_ev=search

H Υπηρεσία εκδόσεων της ΕΕ δημοσίευσε τη μελέτη μας “Οδηγός για βέλτιστες πρακτικές σε σχέδια διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων – Δράσεις Κυκλικής Οικονομίας”

Η Eco-Efficiency Ltd. ολοκλήρωσε τον Ιανουάριο του 2019, το Έργο της Γενικής Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σχετικά με την “Εκπόνηση Οδηγού για βέλτιστες πρακτικές σε σχέδια διαχείρισης εξορυκτικών αποβλήτων”. Η μελέτη πέρα από την γενική βιβλιογραφία και την εμπειρία των μελετητών   βασίστηκε επίσης στην ανταλλαγή πληροφοριών με τα κράτη μέλη και επιχειρήσεις. Η ανάπτυξη των κατευθυντήριων γραμμών επικεντρώθηκε στον τομέα της εξόρυξης ορυκτών και των σχετικών ροών αποβλήτων που προκύπτουν, των εφαρμοζόμενων τεχνολογιών και των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων με βάση τις αρχές της εκτίμησης κινδύνων ( με στόχο την  επίτευξη της κυκλικής οικονομίας καθ ‘όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής μιας εξορυκτικής δραστηριότητας.

Η μελέτη είναι διαθέσιμη στον επίσημο ιστότοπο της Υπηρεσίας Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης: https://op.europa.eu/el/publication-detail/-/publication/f18472f8-36aa-11e9-8d04-01aa75ed71a1

Η Εταιρεία μας συμμετέχει στο Έργο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της ΕΕ “Εφαρμογή της Οδηγίας για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας”

Η Eco-Efficiency  Ltd συμμετέχει στο Έργο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος , της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το οποίο βρίσκεται υπό εξέλιξη με τίτλο: “Μελέτη υποστήριξης της ανάπτυξης γενικών οδηγιών για την εφαρμογή της οδηγίας για τα εξορυκτικά απόβλητα” που καλύπτει όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2020.

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:513672-2017:TEXT:EN:HTML

 

Ανάθεση έργου από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Environment) για τη Μελέτη υποστήριξης της εκπόνησης οδηγιών για τις βέλτιστες πρακτικές στα Σχέδια Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (EWMP)

Στην ECO EFFICIENCY Συμβουλευτική & Τεχνική Ε.Π.Ε. ανατέθηκε από την Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Environment) η διεξαγωγή της μελέτης «Υποστήριξη της εκπόνησης οδηγιών για τις βέλτιστες πρακτικές στα Σχέδια Διαχείρισης Εξορυκτικών Αποβλήτων (Extractive Waste Management Plans – EWMPs) » (ENV.B.3 / ETU / 2017/0022).

Ο γενικός στόχος της παρούσας μελέτης είναι να υποστηρίξει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην εκπόνηση οδηγιών για τις βέλτιστες πρακτικές στα EWMPs και στην ευρύτερη προσπάθειά της για τη βελτίωση της εφαρμογής της Οδηγίας 2006/ 21/ ΕΚ σχετικά με τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας – Mining Waste Directive (MWD).

Σκοπός του έργου είναι:

 • Να εντοπιστούν οι βέλτιστες πρακτικές που θα αντικατοπτρίζουν το πεδίο εφαρμογής του εγγράφου » Το κλείσιμο του κύκλου – Ένα σχέδιο δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία», το οποίο περιγράφει την «κυκλική οικονομία» ως οικονομία όπου η αξία των προϊόντων, των υλικών και των πόρων παραμένει στην οικονομία όσο το δυνατόν περισσότερο, και η παραγωγή αποβλήτων περιορίζεται στο ελάχιστο .Το προσχέδιο καθοδήγησης θα ολοκληρωθεί μέχρι το 2018.
 • Να υποστηρίξει περαιτέρω την εφαρμογή του MWD και συγκεκριμένα να αναπτύξει μια καθοδήγηση σχετικά με τον καλύτερο τρόπο για την ανάπτυξη ενός EWMP από τις τεχνικές προοπτικές (Άρθρο 5 (2) (c) και Άρθρο 5 (3) του EWD) έως τα μέσα του 2019

Η EcoEfficiency Συμβουλευτική & Τεχνική Ε.Π.Ε. θα συνεργαστεί με τους ακόλουθους υπεργολάβους για την υλοποίηση του έργου: WEFalck (Γαλλία), Pöyry Finland Oy (Φινλανδία), CRS Ingenería (Ισπανία) και Botond Kertész (Ουγγαρία).

Αποτύπωμα Άνθρακα

Οι εκπομπές των ανθρωπογενών αερίων θερμοκηπίου (GHG), επηρεάζουν ολοένα και περισσότερο το κλίμα και ως επακόλουθο τη θερμοκρασία της γης. Το CO2 είναι το αέριο του θερμοκηπίου που παράγεται συχνότερα από τις ανθρώπινες δραστηριότητες και ευθύνεται για το 63% της υπερθέρμανσης του πλανήτη που οφείλεται σ’ αυτές τις δραστηριότητες. Η συγκέντρωσή του στην ατμόσφαιρα είναι σήμερα κατά 40% υψηλότερη από ό, τι κατά την έναρξη της εκβιομηχάνισης.

Οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον άνθρωπο και στα οικοσυστήματα, έχουν ωθήσει την έρευνα και την τεχνολογία στην αναζήτηση λύσεων για τον έλεγχο των ανθρωπογενών εκπομπών. Η στήριξη της παραπάνω προσπάθειας από τις επιχειρήσεις είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη προόδου, ενώ σε εταιρικό επίπεδο μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της επιχείρησης έναντι άλλων, καθώς μειώνοντας εκπομπές επιτυγχάνονται πολλαπλά οφέλη τόσο στη εξοικονόμηση ενέργειας, όσο στην μείωση του κόστους παραγωγής. Η αποτύπωση του CO­2 αποτελεί μία τάση που ακολουθούν οι επιχειρήσεις διεθνώς καθώς ο προσδιορισμός του λειτουργεί ως απόδειξη της εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης μίας επιχείρησης. Ως επακόλουθο, πλέον και οι ελληνικές εταιρείες έχουν στραφεί στην ποσοτικοποίηση του CO2, καθώς όλο και περισσότερες εταιρείες ζητούν από τους προμηθευτές τους δεδομένα για το αποτύπωμα άνθρακα.

Η εταιρική δράση στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων που σχετίζονται με τις εκπομπές αεριών του θερμοκηπίου, μπορεί να βασιστεί στην συνεκτίμηση και στην ποσοτικοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με τα προϊόντα της ακολουθώντας μια πορεία από την γέννηση έως το τέλος της ζωής του προϊόντος (cradle to grave). H ανάλυση επικεντρώνεται στον υπολογισμό και την ποσοτικοποίηση των εκπομπών CO2 των χρησιμοποιούμενων πρώτων υλών και της επεξεργασίας των αποβλήτων.

Η ποσοτικοποίηση του ανθρακικού αποτυπώματος στηρίζεται στην ανάλυση του κύκλου ζωής (life-cycle assessment – LCA). Η συγκεκριμένη μέθοδος είναι η μόνη διεθνώς πιστοποιημένη μέθοδος εκτίμησης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, σύμφωνα με τα ακόλουθα Διεθνή πρότυπα:

 • ISO 14040-43(1997-2000) Εnvironmental management — Life cycle assessment — Principles and framework και
 • ISO 14040-44(2006) Environmental management — Life cycle assessment — Requirements and guidelines.

Η Ανάλυση Κύκλου Ζωής (κατά ISO) ορίζεται ως: η συγκέντρωση και ο υπολογισμός των εισροών, εκροών και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ενός παραγωγικού συστήματος κατά την διάρκεια του κύκλου ζωής του. Με τον όρο κύκλος ζωής (κατά ISO) ορίζονται τα συνεχή και αλληλοεπιδρώμενα στάδια ενός παραγωγικού συστήματος από την συλλογή ή την δημιουργία των πρώτων υλών έως την τελική διάθεση προϊόντος (απόβλητο).

Η ανάλυση του κύκλου ζωής στηρίζεται σε τρία Scope:

 • Scope 1: Αφορά τις άμεσες εκπομπές από πηγές που ανήκουν ή ελέγχονται από τον Οργανισμό. Οι πηγές σχετίζονται με την παραγωγική διαδικασία, με την κατανάλωση πετρελαίου ή βενζίνης τόσο για λόγους θέρμανσης/ ψύξης όσο και για την μετακίνηση των οχημάτων της εταιρείας,
 • Scope 2: Σχετίζεται με τις έμμεσες εκπομπές και αφορά τις εκπομπές που προκύπτουν από την παραγωγή ηλεκτρισμού, θερμότητας ή ατμού από τον πάροχο ηλεκτρισμού, από τον οποίο η Εταιρεία καλύπτει τις ενεργειακές ανάγκες της
 • Scope 3: Άλλα έμμεσα αποτυπώματα CO2 που σχετίζονται με τις δραστηριότητες της εταιρείας (π.χ. ταξίδια και μετακίνηση εργαζομένων, διάθεση και διαχείριση των αποβλήτων, ενεργειακό αποτύπωμα πρώτων υλών για την λειτουργία της επιχείρησης)

Η εικόνα που ακολουθεί παρουσιάζει την συσχέτιση μεταξύ του προτύπου που ακολουθεί η Εταιρεία για την παραγωγική της διαδικασία (Corporate Standard), του προτύπου για το προϊόν (Product Standard) και του Scope 3 προτύπου (Scope 3 Standard).

 

 

5ο Διεθνές Συνέδριο της ΕΕΔΣΑ

 

Στις 14 και 15 Δεκεμβρίου 2017, θα διεξαχθεί το 5ο Διεθνές Συνέδριο της Ελληνικής Εταιρίας Διαχείρησης Στερεών Αποβλήτων ΕΕΔΣΑ σε συνεργασία με την International Solid Waste Association (ISWA). Το συνέδριο έχει θέμα «Η Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων και η Συμβολή της στην Κυκλική Οικονoμία» και θα πραγματοποιηθεί στα ιστορικά κτήρια του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, στην Οδό Πατησίων.

Η  Ecoefficiency, ως μέλος της ΕΕΔΣΑ θα συμετέχει στο συνέδριο, το οποίο θα εστιάσει στις νέες τεχνολογίες διαχείρισης αποβλήτων, στον Εθνικό και στους Περιφερειακούς σχεδιασμούς διαχείρισης και στα χρηματοδοτικά εργαλεία διαχείρισης αποβλήτων με έμφαση στις πρακτικές της Κυκλικής Οικονομίας. Η επικοινωνία μεταξύ των φορέων (δημόσιων και ιδιωτικών) διαχείρισης στερεών αποβλήτων στην Ελλάδα καθώς και η σύνδεση μεταξύ εφαρμοσμένης έρευνας και των αντίστοιχων εταιρειών και φορέων αποτελεί επίσης στόχο του Συνεδρίου αυτού.

Για περισσότερες οπληροφορίες : http://conference2017.eedsa.gr/wp-content/uploads/2017/07/5th-International-Conference-HSWMA.pdf 

Για Εγγραφές επισκεφτείτε το: https://www.eventora.com/el/Events/5th-eedsa-conference

Αίτηση από την Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνου (RAC) να αξιολογήσει τα όρια επαγγελματικής έκθεσης (OEL) για το νικέλιο και τις ενώσεις του, το ακρυλονιτρίλιο και το βενζόλιο

Η Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνων (RAC) ζήτησε από τον ECHA (με την επιστολή τους Ref. GL/ps ARES env.b.2(2017)1407647 της 8ης Μαρτίου 2017) να αξιολογήσει τις διαθέσιμες πληροφορίες και τις πλέον πρόσφατες επιστημονικές πληροφορίες, με την οδηγία 98/24/EC για την προστασία της υγείας και της ασφάλειας των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με τους χημικούς παράγοντες κατά την εργασία (CAD) ή/ και την οδηγία 2004/37/EC για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνες ή μεταλλαξιογόνες ουσίες στην εργασία (CMD), στις χημικές ενώσεις: 4,4′-μεθυλενοδις [2-χλωροανιλίνη] (MOCA), αρσενικό οξύ και τα ανόργανα άλατά του, νικέλιο και ενώσεις του, ακρυλονιτρίλιο και βενζόλιο.

Σκοπός αυτής της αξιολόγησης και εκτίμησης είναι να στηρίξει την Επιτροπή, παρέχοντας επιστημονικές συμβουλές, στη λήψη μέτρων σχετικά με την πρόταση τροποποίησης της οδηγίας 2004/37/EC (τέταρτη τροποποίηση). Οι γνωμοδοτήσεις της RAC θα περιλαμβάνουν σύσταση προς τη Συμβουλευτική Επιτροπή για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία (ACSH) σύμφωνα με τις νομοθετικές διαδικασίες για την OSH και, κατόπιν αιτήματος της Επιτροπής, θα χρησιμοποιηθεί SCOEL-format κατά την εκπόνηση των γνωμών και θα χρειαστεί να παρασχεθούν στην Επιτροπή έως τις 26 Μαρτίου 2018. Για το σκοπό αυτό, λεπτομερή χρονοδιαγράμματα θα εκπονηθούν και θα συμφωνηθούν με την Επιτροπή.

Περισσότερες πληροφορίες στο: https://echa.europa.eu/documents/10162/13641/rac_mandate_for_oels_for_nickel_en.pdf/647788e7-24d2-ff4f-93a0-7d87fdfae28a