Κοινοποίηση επικίνδυνων μειγμάτων στα Κέντρα Δηλητηριάσεων – Τι πρέπει να γνωρίζετε

Σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού CLP και τον Κανονισμό 2017/542 οι εισαγωγείς ή οι μεταγενέστεροι χρήστες που διαθέτουν μείγματα στην αγορά υποχρεούνται να κοινοποιήσουν τα μίγματα που ταξινομούνται ως επικίνδυνα από φυσικούς παράγοντες ή για την ανθρώπινη υγεία (εξαιρούνται τα μείγματα με ταξινόμηση για το υδάτινο περιβάλλον και τα αέρια υπό πίεση ή εκρηκτικά) σε ένα ενιαίο πληροφοριακό σύστημα που θα συλλέγει στοιχεία για τα εθνικά κέντρα δηλητηριάσεων.

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Προϊόντων (ECHA) θα αρχίσει να συγκεντρώνει με έναρξη το 2020 και σταδιακή εφαρμογή έως το 2024 πληροφορίες σχετικά με τις υπάρχουσες χημικές ουσίες σε μια νέα εναρμονισμένη βάση δεδομένων (Poison Centre Notification (PCN) form), η οποία θα είναι διαθέσιμη στις αρχές των κρατών μελών της ΕΕ.

Οι πληροφορίες που απαιτούνται στο κέντρο δηλητηριάσεων είναι περισσότερες από αυτές που έως σήμερα υποβαλλόταν στο Εθνικό Μητρώο Χημικών Προϊόντων και στο Γενικό Χημείο του Κράτους. Συγκεκριμένα πέραν των γενικών πληροφοριών για το προϊόν, την επισήμανση και ταξινόμησή του,  βάσει των επικίνδυνων συστατικών που περιέχονται και των κριτηρίων του Κανονισμού CLP, απαιτείται επιπλέον

  • η κοινοποίηση και των μη ταξινομημένων συστατικών που περιέχονται στο μίγμα εφόσον αυτές υπερβαίνουν περιεκτικότητα άνω του 1%,
  • των τιμών του pH,
  • των χαρακτηριστικών της συσκευασίας,
  • όπως επίσης της κατηγορίας των προϊόντων σύμφωνα με το σύστημα κατηγοριοποίησης προϊόντων της ΕΕ (προετοιμασία από τον ECHA).

Η κοινοποίηση των στοιχείων επικινδυνότητας στο προαναφερόμενο portal (PCN) θα γίνεται με μια μοναδική ετικέτα σύνθεσης. Η κάθε ετικέτα θα ταυτοποιείται μέσω ενός νέου αναγνωριστικού κωδικού Unique Formula Identifier (UFI) που θα λαμβάνεται από τον ECHA μέσω ηλεκτρονικής διαδικασίας στην ιστοσελίδα του και διαφέρει για κάθε ουσία και μείγμα. Ο αναγνωριστικός κωδικός UFI πρέπει να περιλαμβάνεται στην ετικέτα του προϊόντος και για βιομηχανικές χρήσεις  θα προστίθεται και στα δελτία δεδομένων ασφαλείας της ουσίας.

Στο παρακάτω διάγραμμα παρατίθενται στο χρονοδιάγραμμα των απαιτήσεων. Η Eco – Efficiency είναι έτοιμη να σας ενημερώσει για τις επερχόμενες αλλαγές και να οργανώσει τις διαδικασίες κοινοποίησης των προϊόντων σας στο Κέντρο Δηλητηριάσεων βάσει των νέων υποχρεώσεων που αναμένονται.

Για οποιαδήποτε πληροφορία επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα:

https://poisoncentres.echa.europa.eu/.