Η Eco Efficiency Ltd συμμετέχει στο έργο της Γεν. Δ/σης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης με τίτλο «Ανάπτυξη και προώθηση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων της Διαχείρισης της Υγείας και Ασφάλειας σε εξορυκτικές επιχειρήσεις με επίκεντρο τις ΜΜΕ»

Η Eco-Efficiency Ltd συμμετέχει στο έργο «Ανάπτυξη και προώθηση δεξιοτήτων για τη διαχείριση της Υγείας και της Ασφάλειας σε μικρές, μεσαίες και πολύ μικρές εξορυκτικές επιχειρήσεις» το οποίο  έχει ανατεθεί από τη Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης, στην Euromines (European metals and minerals mining industry association) και στην IndustriAll (European Trade Union) προκειμένου να υποστηρίξει τον κοινωνικό διάλογο. Το αντικείμενο αυτού του έργου είναι η ανάπτυξη και προώθηση δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τη συστηματική διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας, προσαρμοσμένο στις ανάγκες των μικρών, μεσαίων και πολύ μικρών επιχειρήσεων της εξορυκτικής βιομηχανίας με τη συμμετοχή των Κρατών Μελών της Βουλγαρίας, της Τσεχίας, της Ουγγαρίας, της Πολωνίας και της Ισπανίας. Το έργο αυτό βασίζεται στην ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών και ευρωπαϊκών ενώσεων και ομοσπονδιών των συμμετεχουσών χωρών.

H Eco-Efficiency Ltd έχει αναλάβει να κάνει την προετοιμασία (α) των factsheets για την αναγνώριση των αναγκών των εξορυκτικών ΜΜΕ σε θέματα Υγείας και Ασφάλειας στην εργασία (β) εργαλείων αυτοαξιολόγησης για θέματα Υγείας και Ασφάλειας για εξορυκτικές ΜΜΕ (γ) εκπαιδευτικού υλικού για την ανάπτυξη δεξιοτήτων σε θέματα διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας σε μια εξορυκτική ΜΜΕ.