Eco-Efficiency παρουσιάζει στο 5th Greek Raw Materials Community Dialogue…. Goes Online!

Το Greek Raw Materials Community Dialogue, που πραγματοποιείται για 5η χρονιά υπό την αιγίδα της Σχολή Μηχανικών Μεταλλείων – Μεταλλουργών ΕΜΠ και του EIT RawMaterials Regional Center Greece, αποτελεί κορυφαίο θεσμό και βήμα διαλόγου για την βιώσιμη έρευνα & αξιοποίηση των Ορυκτών Πρώτων Υλών στην Ελλάδα.

Φέτος, ο Πρόεδρος και Διαχειριστής της εταιρίας Eco-Efficiency Π. Μαραμπούτης θα παρουσιάσει τα πλέον πρόσφατα δεδομένα για την εφαρμογή της Κυκλικής Οικονομίας στον Εξορυκτικό Κλάδο και την Πολιτική της ΕΕ σχετικά με την διαχείριση των εξορυκτικών αποβλήτων.

Δηλώστε συμμετοχή για να παρακολουθήσετε δωρεάν την εκδήλωση στο παρακάτω link: https://conference.labmet.ntua.gr/node/13

Η Εταιρεία μας συμμετέχει στο Έργο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος της ΕΕ “Εφαρμογή της Οδηγίας για τη διαχείριση των αποβλήτων της εξορυκτικής βιομηχανίας”

Η Eco-Efficiency  Ltd συμμετέχει στο Έργο της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος , της Ευρωπαϊκής Επιτροπής το οποίο βρίσκεται υπό εξέλιξη με τίτλο: “Μελέτη υποστήριξης της ανάπτυξης γενικών οδηγιών για την εφαρμογή της οδηγίας για τα εξορυκτικά απόβλητα” που καλύπτει όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί στο τέλος του 2020.

https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:513672-2017:TEXT:EN:HTML

 

Τροποποίηση της Oδηγίας 2004/37/ΕΚ σχετικά με την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους ή μεταλλαξιογόνους παράγοντες κατά την εργασία

Στις 28 Ιουνίου, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμφώνησαν και ψήφισαν την τροποποίηση της Οδηγίας 2004/37/ΕΚ για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους που συνδέονται με την έκθεση σε καρκινογόνους και μεταλλαξιογόνους παράγοντες. Η οδηγία προτείνει να καθοριστούν όρια έκθεσης για άλλους 11 καρκινογόνους παράγοντες επιπλέον εκείνων που καλύπτονται από την ισχύουσα οδηγία του 2004.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται το τροποποιημένο παράρτημα III με τις οριακές τιμές και άλλες άμεσα συναφείς διατάξεις

CAS No ([1]) EC No ([2]) ΟΝΟΜΑ XHMIKOY ΠΑΡΑΓΟΝΤΑ ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΚΘΕΣΗΣ ([3]) Σημείωση([4]) Μεταβατικά μέτρα
mg/m3 ([5]) ppm ([6]) f/ml([7])
Σκόνες από σκληρό ξύλο 2 ([8]) Οριακή τιμή

3 mg/m3

Χρώμιο (VI) ουσίες οι οποίες είναι καρκινογόνες υπό την έννοια του Άρθρου 2 (α) (i) της Οδηγίας (ως Χρώμιο)

(as Chromium)

0,005 Οριακή τιμή  0,010 mg/m3

Οριακή τιμή : 0.025 mg/m3 Για διαδικασίες συγκόλλησης ή κοπής με πλάσμα ή παρόμοιες διεργασίες εργασίας που παράγουν καπνό

Πυρίμαχες κεραμικές ίνες

οι οποίες είναι καρκινογόνες υπό την έννοια του Άρθρου 2 (α) (i) της Οδηγίας

0,3
Αναπνεύσιμη σκόνη Κρυσταλλικού Πυριτικού 0,1 ([9])
71-43-2 200-753-7 Βενζόλιο 3,25 1 Δέρμα
75-01-4 200-831-0 Μονομερές χλωριούχου βινυλίου 2,6 1
75-21-8 200-849-9 Οξείδιο του αιθυλενίου 1,8 1 Δέρμα
75-56-9 200-879-2 1,2-εποξυπροπάνιο 2,4 1
79-06-1 201-173-7 Ακρυλαμίδιο 0,1 Δέρμα
79-46-9 201-209-1 2-νιτροπροπάνιο 18 5
95-53-4 202-429-0 Ο-Τολουιδίνη 0,5 0,1 Δέρμα
106-99-0 203-450-8 1,3-Βουταδιένιο 2,2 1
302-01-2 206-114-9 Υδραζίνη 0,013 0,01 Δέρμα
593-60-2 209-800-6 Βρωμοαιθυλένιο 4,4 1

[1]              CAS No: Chemical Abstract Service Registry Number.

[2]              EC No., EINECS, ELINCS ή NLP, είναι τα επίσημα νούμερα των ουσιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ορίζεται στο τμήμα 1.1.1.2 του Παραρτήματος VI, Μέρος 1, του Κανονισμού (EC) No 1272/2008.

[3]              Μετρημένες ή υπολογισμένες σε σχέση με περίοδο αναφοράς οκτώ ωρών.

[4]              Substantial contribution to the total body burden via dermal exposure possible.

[5]              mg/m3 = milligrams ανά κυβικό μέτρο αέρα στους 20°C και 101,3 kPa (760 mm mercury pressure).

[6]              ppm = parts per million κατ’ όγκο αέρα (ml/m3).

[7]              f/ml =  fίνες ανά ml.

[8]              Εισπνεύσιμο κλάσμα: αν οι σκόνες από σκληρό ξύλο αναμειγνύονται με άλλες σκόνες ξύλου, η οριακή τιμή ισχύει για όλες τις σκόνες ξύλου που υπάρχουν στο μείγμα αυτό.

[9]              Αναπνεύσιμο κλάσμα

 

Περισσότερες πληροφορίες:

http://www.consilium.europa.eu/press-releases-pdf/2017/6/47244661997_en.pdf

 

 

Bήματα «κλειδιά» για την αξιολόγηση των αποβλήτων βάσει του νέου νομικού πλαισίου

Παρουσίαση, Κύπρος 2016

Άρθρο, Κύπρος 2016

Παρουσίαση για το 4ο Διεθνές Συνέδριο για τη Βιώσιμη Διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων

(Ιούνιος 23 – 25 2016 Λεμεσός, Κύπρος)

Η κυκλική οικονομία, που έρχεται να ανταποκριθεί στο όραμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αειφόρο ανάπτυξη, καλύπτει τον πλήρη κύκλο ζωής των προϊόντων: από την παραγωγή και την κατανάλωση ως την διαχείριση των αποβλήτων και την αγορά δευτερογενών πρώτων υλών. Για την απλούστευση και τον εκσυγχρονισμό της διαδικασίας ταξινόμησης των αποβλήτων, πρόσφατα η Ε.Ε. αναθεώρησε την νομοθεσία για τα απόβλητα. Η ορθή ταξινόμηση περιλαμβάνει την αξιολόγηση του αποβλήτου και των επικίνδυνων ιδιοτήτων του, η οποία αποτελεί πλέον «υποχρέωση» για όλους τους εμπλεκόμενους, επηρεάζοντας τους παραγωγούς των αποβλήτων, τους κάτοχους αποβλήτων και τις αρμόδιες αρχές.

Το πλαίσιο για την διαχείριση των αποβλήτων παρέχεται από την Οδηγία – Πλαίσιο για τα απόβλητα (2008/98/ΕΚ), η οποία μεταφέρθηκε στην Ελλάδα με το Νόμο 4042/2012, με σκοπό την προσαρμογή της νομοθεσίας στην τεχνική και επιστημονική πρόοδο που παρέχεται από τον Κανονισμό (ΕΚ) 1272/2008 (κανονισμός CLP), δηλαδή τη νομοθεσία για τις χημικές ουσίες. Ο Κανονισμός CLP επηρέασε την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα Απόβλητα με νέους αυστηρότερους «κανόνες αξιολόγησης» και αυστηρότερες οριακές τιμές που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση ενός ρεύματος αποβλήτου. Συγκεκριμένα, οι αλλαγές αυτές οδήγησαν στην αντικατάσταση του Παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας 2008/98/EΚ με τον Κανονισμό της (ΕΕ) αριθ. 1357/2014. Επιπλέον, πραγματοποιήθηκε αναθεώρηση του Ευρωπαϊκού Καταλόγου Αποβλήτων (Απόφαση 2000/532/EΚ) με την Απόφαση 2014/955/ΕΕ, η οποία τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2015.

Η αξιολόγηση της επικινδυνότητας ενός αποβλήτου βασίζεται σε 15 επικίνδυνες ιδιότητες (ΗP1 έως ΗP15) του Παραρτήματος του Κανονισμού 1357/2014/ΕΕ, οι οποίες πρέπει να εξετάζονται ξεχωριστά (με τον νέο κανονισμό οι επικίνδυνες ιδιότητες H1 έως H15, όπως ορίζονται στο Παράρτημα III της Οδηγίας 2008/98/ΕΚ, μετονομάζονται ως ΗΡ1 έως ΗΡ15). Η αξιολόγηση ξεκινά με τη διερεύνηση και αναγνώριση των επικίνδυνων συστατικών, που μπορεί να περιέχει το απόβλητο και τη σύγκρισή της περιεκτικότητάς τους βάσει των οριακών τιμών που καθορίζονται στον Κανονισμό 1357/2014/ΕΕ. Σε περίπτωση που απαιτείται, η εκτίμηση της επικινδυνότητας μπορεί να οδηγήσει στη διενέργεια ειδικών δοκιμών ανά ιδιότητα για το απόβλητο. Καταλήγοντας η διερεύνηση για την επικινδυνότητα των αποβλήτων, μπορεί να βασιστεί στην άμεση ή στην έμμεση εκτίμηση της επικινδυνότητας για την ανθρώπινη υγεία και το υδάτινο περιβάλλον, αξιολογώντας δεδομένα τοξικών και οικο-τοξικολογικών μελετών.

H Eco-Efficiency Συμβουλευτική και Τεχνική μπορεί να σας καθοδηγήσει με τις διαδικασίες αξιολόγησης και ταξινόμησής των αποβλήτων, βάσει του Ευρωπαϊκού και Εθνικού νομικού πλαισίου.

law

Κανονισμός της (ΕΕ) αριθ. 1357/2014 για την αντικατάσταση του παραρτήματος ΙΙΙ της Oδηγίας 2008/98/ΕΚ σχετικά με τα κριτήρια αξιολόγησης για τα επικίνδυνα απόβλητα

Στις 18 Δεκεμβρίου 2014, δημοσιεύτηκε ο Κανονισμός υπ’ αριθ. 1357/2014 της ΕΕ, για την αντικατάσταση του Παραρτήματος ΙΙΙ της οδηγίας 2008/98/ΕΚ σχετικά με τα κριτήρια για τα επικίνδυνα απόβλητα. Ο Κανονισμός τίθεται σε εφαρμογή εντός 20 ημερών από τη δημοσίευσή του και εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη μέλη από την 1η Ιουνίου του 2015.
Βάσει της Οδηγίας-πλαίσιο για τα απόβλητα 2008/98/ΕΚ, ο χαρακτηρισμός αποβλήτων ως επικίνδυνων θα πρέπει να βασίζεται, μεταξύ άλλων και στην ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις χημικές ουσίες, ιδίως όσον αφορά τον χαρακτηρισμό των μιγμάτων ως επικίνδυνα, συμπεριλαμβανομένων των τιμών των ορίων συγκέντρωσης που υπάρχουν στη σχετική νομοθεσία για τις χημικές ουσίες. Ωστόσο, το νομικό πλαίσιο για τον χαρακτηρισμό των χημικών ουσιών και των μιγμάτων έχει αλλάξει από το 2008 με την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΚ) 1272/2008 – CLP που αφορά την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μιγμάτων.

Προκειμένου λοιπόν να εκσυγχρονιστεί η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία για τα Απόβλητα και να ευθυγραμμίζεται με τις αλλαγές που έχουν προκύψει στην αξιολόγηση της επικινδυνότητας των χημικών ουσιών, αναθεωρήθηκαν τα κριτήρια χαρακτηρισμού επικινδυνότητας των αποβλήτων καθώς και οι σχετικές οριακές τιμές που θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά την αξιολόγηση ενός ρεύματος αποβλήτου. Επιπλέον οι επικίνδυνες ιδιότητες H 1 έως H 15, όπως ορίζονται στο παράρτημα III της οδηγίας 2008/98/ΕΚ, μετονομάζονται ως ΗΡ1 έως ΗΡ15, έτσι ώστε να αποφεύγεται η ενδεχόμενη σύγχυση με τους κωδικούς δηλώσεων επικινδυνότητας, όπως ορίζονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1272/2008
Οι αλλαγές αυτές οδήγησαν στην αντικατάσταση του Παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας 2008/98/EΚ, που αφορά τα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό ενός αποβλήτου ως επικίνδυνο (Hazardous Properties 1-15) και στη δημιουργία του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1357/2014

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ: Συνέργειες Αποβλήτων και Πόρων προς την κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα και στις Μεσογειακές Χώρες

ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ
«Συνέργειες Αποβλήτων και Πόρων προς την κατεύθυνση της Κυκλικής Οικονομίας στην Ελλάδα και στις Μεσογειακές Χώρες»
12 Ιουνίου 2015, Αθήνα, Ελλάδα
(Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Κτίριο Αβέρωφ, Πατησίων & Στουρνάρη, Αθήνα)

INTERNATIONAL CONFERENCE
«Waste & Resources Synergies towards a Circular Economy in Greece & Mediterranean Countries»
12 June 2015, Athens, Greece
(National Technical University of Athens, Averof Building, Patission & Stournari str., Athens)

Η Ημερίδα θα εστιάσει στο νέο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής πολιτικής και στις πρακτικές της Κυκλικής Οικονομίας ως ένα σύγχρονο πρότυπο ανάπτυξης το οποίο εξασφαλίζει τη βιωσιμότητα του φυσικού κεφαλαίου, την περιβαλλοντική μέριμνα και τη δημιουργία θέσεων εργασίας με ένα τελικό θετικό οικονομικό ισοζύγιο. Στην Ημερίδα θα συμμετάσχουν διακεκριμένοι επιστήμονες και επαγγελματίες τόσο από την Ελλάδα, όσο και από το εξωτερικό.
Η ΕΕΔΣΑ, είναι ένας επιστημονικός μη-κερδοσκοπικός οργανισμός σε θέματα διαχείρισης αποβλήτων, προστασίας περιβάλλοντος και αειφόρου ανάπτυξης στη χώρα μας και είναι εθνικό μέλος της ISWA (International Solid Waste Association), θεσμικός σύμβουλος της ΕΕ και της UNEP, με πάνω από 400 μέλη από όλους τους τομείς δραστηριότητας, που σχετίζονται με τη Διαχείριση Στερεών Αποβλήτων. Η ΕΕΔΣΑ σε συνεργασία με τον ISWA, προβαίνει στη διοργάνωση της Ημερίδας αυτής, με στόχο την ενημέρωση και τη συμβολή στη διαμόρφωση βιώσιμων λύσεων κυκλικής οικονομίας.