Τεχνικές Υπηρεσίες

 • Εκ νέου ταξινόμηση των ουσιών και σκευασμάτων
 • Εκ νέου σήμανση προϊόντων
 • Προετοιμασία των δελτίων δεδομένων ασφαλείας (SDS) σύμφωνα με τις απαιτήσεις REACH και CLP

Νομικές Συμβουλές

 • Συνέπειες από την εφαρμογή της CLP για την επιχείρησή σας
 • Χρονοδιαγράμματα εφαρμογής
 • Προσδιορισμός ρόλων και συναφών υποχρεώσεων
 • Σύνδεση με το REACH και τις απαιτήσεις του
 • Εναρμόνιση και διαφορές μεταξύ CLP και άλλων κανονιστικών ρυθμίσεων όπως  IMDG – ADR – RID,   CERCLA – TSCA – Hazmat

Επιμελητεία Υλικών (Materials Stewardship)

Στο χώρο των μεταλλευματων και ορυκτών συχνά απαιτείται η  μεταφορά χύδην υλικών. Η συναλλαγή και η αποθήκευση, γίνονται είτε χύμα είτε σε συσκευασμένη μορφή, μέχρι να φθάσουν τους τελικούς καταναλωτές. Σε αυτές τις δύο τελικές φάσεις, από το ορυχείο – μεταλλείο  έως την αγορά οι φυσικοί και χημικοί κίνδυνοι για τον άνθρωπο ή το περιβάλλον είναι συχνά μεγαλύτεροι, γεγονός που απαιτεί να ληφθούν πολύ αυστηρότερα μέτρα για τη διαχείρισή τους. Η «Επιμελητεία Υλικών» (Materials Stewardship) είναι η υπεύθυνη παροχή των υλικών στους χρήστες τους και η εποπτεία της ροής τους προς τη δημιουργία της μέγιστης κοινωνικής αξίας έχοντας παράλληλα τις ελάχιστες δυνατές επιπτώσεις για τον άνθρωπο και το περιβάλλον.

Continue reading

Handling

Chemical and physical risks and hazards resulting from the transportation, handling and storage operations should be adequately addressed through national and international legislation.
Eco – Efficiency consulting and engineering Ltd. offers to the customers support in the following fields:

 • Assessments for regulatory compliance.
 • Property transfers  (EU : IMDG – ADR – RID ,  USA: CERCLA – TSCA – HAZMAT)
 • REACH and GHS – CLP
 • Inspection, design, tendering and project management services
 • Training and education, from awareness seminars to comprehensive multi-day training courses.

 

Διαχείριση

Η διακίνηση (μεταφορά, διαχείριση και αποθήκευση) ουσιών και προϊόντων ενέχει πολλούς κινδύνους, φυσικής και χημικής φύσης. Αυτοί οι κίνδυνοι θα πρέπει να προβλεφθούν και να αντιμετωπιστούν επαρκώς, σύμφωνα με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία.

Η εταιρεία μας προσφέρει στους πελάτες της υποστήριξη στα παρακάτω αντικείμενα:

 • Συμμόρφωση με τη νομοθεσία
 • Σωστή πρακτική μεταφορών (property transfers) (EU : IMDG – ADR – RID , USA: CERCLA – TSCA – HAZMAT)
 • REACH και GHS – CLP
 • Επιθεώρηση, σχεδιασμός και υποβολή προτάσεων έργων.
 • Εκπαίδευση προσωπικού

Regulatory Advices

 • Implications of CLP for your business
 • Timelines for compliance
 • Identification of roles and associated obligations
 • Links to REACH and their implications
 • Alignment with GHS and differences between GHS and CLP