Κοινοποίηση – Notification

Στα πλαίσια του Κανονισμού CLP πρόκειται να δημιουργηθεί μια βάση δεδομένων, η οποία θα περιέχει πληροφορίες για την ταξινόμηση και τη σήμανση των ουσιών οι οποίες:

  • έχουν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνες βάσει CLP,

  • έχουν χαρακτηριστεί ως επικίνδυνες βάσει CLP και περιέχονται σε μίγματα που κυκλοφορούν στην αγορά, σε συγκεντρώσεις που τα χαρακτηρίζουν επικίνδυνα,

  • πρέπει να καταχωριστούν βάσει REACH και εισάγονται στην αγορά.

Εφόσον η ουσία σας ανήκει σε κάποια από αυτές τις κατηγορίες, πρέπει να την κοινοποιήσετε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών (ECHA), καταθέτοντας τις απαιτούμενες πληροφορίες για την επιχείρηση και την ουσία σας μέχρι την 3η Ιανουαρίου 2011.

Η Ecoefficiency Συμβουλευτική & Τεχνική ΕΠΕ μπορεί να σας βοηθήσει να συλλέξετε τα απαραίτητα στοιχεία και να ετοιμάσετε ολοκληρωμένα το φάκελο κοινοποίησης έγκαιρα.