Προκήρυξη Προγράμματος “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων”

Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας του Υπουργείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας προκήρυξε το πρόγραμμα “Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα Επιχειρήσεων” στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα 2007 – 2013” (ΕΠΑΝ ΙΙ), με προϋπολογισμό 30 εκατομμύρια ευρώ, στοχεύοντας στην ενίσχυση κυρίως των πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών και των υπηρεσιών, καθώς και του εμπορίου.

Το πρόγραμμα αυτό είναι μια πολύ καλή ευκαιρία, για τις Μικρομεσαίες ελληνικές επιχειρήσεις (ΜΜΕ), να τονώσουν την ανταγωνιστικότητά τους μέσα από συνεργασίες με άλλες ΜΜΕ ή μεγάλες επιχειρήσεις στην Ελλάδα και την Ε.Ε. και ανάπτυξη και προώθηση καινοτομιών με στροφή προς υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντα και υπηρεσίες.

Continue reading

Εξελίξεις στα τελωνεία λόγω των Κανονισμών REACH και CLP

Μετά την ολοκλήρωση της πρώτης φάσης καταχωρίσεων σύμφωνα με τον Κανονισμό REACH και την εφαρμογή του κανονισμού CLP τα τελωνεία των Κρατών – Μελών φροντίζουν να ελέγχουν αν τα εμπορεύματα (ουσίες, μίγματα και προϊόντα) που εισάγονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις που πηγάζουν από τους δύο αυτούς Κανονισμούς.

Continue reading

Εξέλιξη των επιπτώσεων του κανονισμού 1272/2008 (CLP) στις οδηγίες που σχετίζονται με την Υγεία και Ασφάλεια

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 18 Ιανουαρίου 2011 ξεκίνησε το δεύτερο στάδιο διαβουλεύσεων  με τους ευρωπαίους κοινωνικούς εταίρους σχετικά με την τροποποίηση των πέντε οδηγιών για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, προκειμένου να εναρμονιστούν με τον κανονισμό για την ταξινόμηση, επισήμανση και συσκευασία ουσιών και μειγμάτων (κανονισμός 1272/2008 – CLP).

Continue reading