Αποθήκευση Επικίνδυνων Χημικών Ουσιών

 Η ασφαλής αποθήκευση επικίνδυνων χημικών ουσιών, σε αντίθεση με τη διακίνηση (μεταφορά) που υπόκειται σαφώς στις διεθνείς προδιαγραφές των IMDG – ADR – RID – ICAO/IATA – ADN, αποτελεί ένα σύνθετο ζήτημα. Η αποθήκευση επηρεάζεται τόσο από την ίδια την επικινδυνότητα της κάθε χημικής ουσίας όσο και από τις τεχνικές προδιαγραφές και τους περιορισμούς που επιβάλλει το υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο.

Σύμφωνα με τους δύο νέους κανονισμούς για τα χημικά είδη, REACH και CLP, τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (SDSSafety Data Sheets) θα αποτελούν πλέον το βασικό εργαλείο ενημέρωσης και για το θέμα της αποθήκευσης επικίνδυνων χημικών ουσιών. Όπως προβλέπεται και από το Aρ. 31 §4 του κανονισμού REACH μέσω των eSDS θα πρέπει να παρέχονται επαρκείς πληροφορίες έτσι ώστε οι χρήστες να είναι σε θέση να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας του ανθρώπου, της ασφάλειας και του περιβάλλοντος.

Βασικά σημεία των SDS είναι οι δηλώσεις προφύλαξης που αφορούν την αποθήκευση χημικών ουσιών (και ορίζονται από την εφαρμογή του Κανονισμού CLP) και οι συνθήκες για τη χρήση οι οποίες θα πρέπει να αναγράφονται (αν είναι εφικτό και στη συσκευασία του κάθε προϊόντος). Θα πρέπει να παρατίθενται και ειδικότερα θέματα και πληροφορίες σχετικά με:

1. τον ειδικό σχεδιασμό των χώρων,
2. τα δοχεία αποθήκευσης (ή/και ειδικότερα τον τύπο του υλικού που χρησιμοποιείται στη συσκευασία /στα δοχεία της ουσίας ή του παρασκευάσματος)
3. ασύμβατα υλικά,
4. συνθήκες αποθήκευσης (όρια /φάσμα θερμοκρασίας και υγρασίας, φως, αδρανή αέρια κλπ.),
5. ειδικό ηλεκτρικό εξοπλισμό και την πρόληψη δημιουργίας στατικού ηλεκτρισμού,
6. τις ποσότητες που μπορούν να αποθηκεύονται

Τέλος για την αποθήκευση επικινδύνων υλικών θεμιτό είναι να διενεργείται Εκτίμηση Κινδύνου (Risk Assessment) βάσει των διαθέσιμων στοιχείων και συνεκτιμώντας τις αντίστοιχες οδηγίες που αφορούν την προστασία των εργαζομένων από χημικούς παράγοντες αλλά και την πρόληψη ατυχημάτων μεγάλης έκτασης (SEVESO II). Τέλος βάσει της μελέτης εκτίμησης κινδύνου θα πρέπει να λαμβάνονται τα κατάλληλα, ανά περίπτωση, μέτρα.