Στατιστικά στοιχεία για την καταχώριση REACH στην Ευρώπη και την Ελλάδα

Πρόσφατα, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Χημικών Ουσιών (ECHA) έδωσε στη δημοσιότητα τα ανανεωμένα στατιστικά στοιχεία για τις καταχωρίσεις χημικών ουσιών βάσει του Κανονισμού REACH (1907/2006).

Μέχρι και το τέλος Αυγούστου 2012 είχαν γίνει 27.321 συνολικές καταχωρίσεις, οι οποίες καλύπτουν 4.632 ουσίες. Από αυτές τις καταχωρίσεις, το 23% περίπου (6.338) αφορούσε σε μικρότερες καταχωρίσεις για ενδιάμεσα προϊόντα (intermediates). Οι από κοινού καταχωρίσεις (Joint Submissions) αποτελούν το 92,5% του συνόλου και αφορούσαν 3.270 από τις ουσίες, ενώ υπήρξαν και περίπου 2.000 επιχειρήσεις οι οποίες αποφάσισαν να καταχωρίσουν μεμονωμένα τις ουσίες τους.

Continue reading