Κανονισμός CLP και νέα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (e-SDS) – ενημερωθείτε άμεσα

Από την 1η Δεκεμβρίου του 2012 όλα τα Δελτία Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ / MSDS) για τις ουσίες και τα προϊόντα που παράγονται, εισάγονται ή διακινούνται στην Ε.Ε. θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού REACH, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί από τον κανονισμό 453/2010.

Στα νέα αυτά e-SDS (extended Safety Data Sheets) θα υπάρχουν πληροφορίες χημικών προϊόντων, οι οποίες έχουν προκύψει από την εκτίμηση χημικής ασφαλείας που έγινε στα πλαίσια της καταχώρισης κατά REACH για τις χημικές ουσίες που περιλαμβάνονται στο προϊόν (σενάρια έκθεσης, τοξικολογικές και περιβαλλοντικές ιδιότητες, μέτρα προφύλαξης, ασφάλεια χημικών, αριθμός καταχώρισης κ.ά.).

Continue reading