Νέα οδηγία για τις βιομηχανικές εκπομπές – Industrial Emmissions Directive (IED)

Η Οδηγία 2010/75/ΕΕ (Industrial Emmissions Directive-IED) σε ισχύ στις 6 Ιανουαρίου 2011 και είναι ο διάδοχος της οδηγίας IPPC και στην ουσία, αφορά την ελαχιστοποίηση της ρύπανσης από διάφορες βιομηχανικές πηγές σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η IED δημιουργεί ένα νέο πλαίσιο για την αδειοδότηση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων και επηρεάζει βιομηχανικές δραστηριότητες με ισχυρό δυναμικό ρύπανσης, όπως καθορίζονται στο παράρτημα Ι της οδηγίας (ενεργειακές βιομηχανίες, παραγωγή και επεξεργασία μετάλλων, βιομηχανία ορυκτών προϊόντων, χημική βιομηχανία, διαχείριση αποβλήτων, κτηνοτροφία κ.λπ.).

Έχει ήδη δημιουργήθει κατάλογος με ανόργανες ουσίες στις οποίες θα δοθεί προτεραιότητα για την αναθεώρηση των διαθέσιμων BAT βάσει της IED με κύριο κριτήριο το μεγάλο όγκο παραγωγής τους.

Η IED που πρέπει να μεταφερθεί στις εθνικές νομοθεσίες των κρατών μελών έως έως τις 7 Ιανουαρίου 2013 βασίζεται στις ακόλουθες αρχές: (1) της ολοκληρωμένη ς προσέγγισης για την αδειοδότηση, (2) την εφαρμογή των βέλτιστων διαθέσιμων τεχνικών, (3) την ευελιξία, (4) τις επιθεωρήσεις και (5), τη δημόσια συμμετοχή.
Η ολοκληρωμένη προσέγγιση σημαίνει ότι οι άδειες πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το σύνολο της περιβαλλοντικής απόδοσης της εγκατάστασης, που καλύπτουν, π.χ. εκπομπές στον αέρα, το νερό και το έδαφος, την παραγωγή αποβλήτων, τη χρήση των πρώτων υλών, την ενεργειακή απόδοση, το θόρυβο, την πρόληψη των ατυχημάτων, καθώς και την αποκατάσταση του χώρου μετά το κλείσιμο.

Continue reading