Καλλυντικά Προϊόντα

Από τις 11 Ιουλίου 2013 o Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1223/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου τίθεται σε πλήρη εφαρμογή και αντικαθιστά την Οδηγία 76/768/ΕΚ περί καλλυντικών προϊόντων, η οποία ίσχυε μέχρι τώρα. Σκοπός του νέου Κανονισμού είναι να θεσπίσει κανόνες με τους οποίους πρέπει να συμμορφώνονται τα καλλυντικά προϊόντα που διατίθενται στην Ευρωπαϊκή Αγορά προκειμένου να διασφαλίσει την προστασία της υγείας και της ορθής ενημέρωσης των καταναλωτών, μεριμνώντας για τη σύνθεση και την επισήμανση των προϊόντων. Στο νέο κανονισμό προβλέπεται, επίσης, η αξιολόγηση της ασφάλειας των προϊόντων και την απαγόρευση των δοκιμών σε ζώα. Δημιουργείται πλέον η υποχρέωση της κοινοποίησης του καλλυντικού προϊόντος σε ειδικό Portal (Cosmetic Product Notification Portal) έτσι ώστε να εναρμονιστεί η κυκλοφορία ενός καλλυντικού σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο. Προϊόντα που έχουν ήδη κοινοποιηθεί σε συστήματα εθνικά των κρατών μελών θα πρέπει να κοινοποιηθούν εκ νέου στο CPNP. Στην Ελλάδα ο ΕΟΦ που είναι η αρμόδια Εθνική Αρχή έχει εκδόσει σχετική εγκύκλιο που προβλέπει ότι τα προϊόντα που βρίσκονται ήδη στην αγορά θα πρέπει να κοινοποιηθούν το αργότερο έως τον Ιούλιο του 2013.  
 

Continue reading