Πιστοποίηση προϊόντων

%ce%ba%ce%b1%cf%84%ce%b1%ce%b3%cf%81%ce%b1%cf%86%ce%ae

Τα στελέχη της Εταιρείας μας συμμετέχουν ενεργά στην εφαρμογή του Κανονισμού REACH και του CLP στην ΕΕ, με τη συμμετοχή τους σε 8 διεθνείς κοινοπραξίες εταιρειών με έδρα τις Βρυξέλλες στον ρόλο του συντονιστή (manager / coordinator ) και εμπίστου (Trustee).

Η εταιρεία μας παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

  1. Έλεγχο χρήσεων χημικών προϊόντων και καθορισμός απαιτούμενων ενεργειών
  2. Νομική συμμόρφωση, έλεγχος και καθορισμός των απαιτήσεων για παραγωγή, εισαγωγή και εξαγωγή χημικών προϊόντων στην ΕΕ (και στην Ελλάδα).
  3. Εκτίμηση επικινδυνότητας με βάση φυσικοχημικά, τοξικολογικά και οικοτοξικολογικά χαρακτηριστικά.
  4. Μελέτη χημικής επικινδυνότητας . (Chemical Safety Assessment – CSA)
  5. Έλεγχο ειδικών απαιτήσεων από κανονιστικά πλαίσια τρίτων χωρών: ΗΠΑ, Καναδάς, Κίνα, Κορέα προκειμένου να εξασφαλιστεί η απρόσκοπτη μεταφορά των χημικών προϊόντων.
  6. Έλεγχο και αξιολόγηση των προϊόντων   σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις για την ασφαλή μεταφορά ADR, IMDG κλπ.
  7. Εκπαίδευση των στελεχών και των εργαζομένων.
  8. Ειδικές υπηρεσίες προϊόντων (Product Specific Services)