Νομική συμμόρφωση απαιτήσεων χημικών προϊόντων στην ΕΕ (και στην Ελλάδα).

reach-2018-campaign-banner_lg_blue_highres

    • Προκαταχώριση – καταχώριση REACH
    • Προετοιμασία πλήρων φακέλων καταχώρισης.
    • Συνεχής παρακολούθηση των εξελίξεων  των χημικών προϊόντων στην ΕΕ (ECHA) στις κοινοπραξίες  (SIEF, consortia)

Chemistry

    • Έλεγχος και αξιολόγηση της επικινδυνότητας των προϊόντων σύμφωνα με τον κανονισμό CLΡ,  ειδικών νομοθεσιών και προτύπων. Δημιουργία ετικέτας βάσει ειδικών προδιαγραφών των προϊόντων
    • Σύνταξη Δελτίου Δεδομένων Ασφαλείας (ΔΔΑ) (MSDS ή e-SDS)   προϊόντων εφόσον αυτό απαιτείται σύμφωνα με τον Κανονισμό 453/2010/ΕΚ στα ελληνικά/αγγλικά  και σε μεγάλο αριθμό άλλων γλωσσών ανάλογα με τις απαιτήσεις των αγορών.