Περιβάλλον

Η Εταιρεία έχει προσφέρει και προσφέρει υπηρεσίες σε επιχειρήσεις όπως ο Όμιλος Επιχειρήσεων Μυτιληναίος, ο Ελληνικός Χρυσός, τα ΕΛΠΕ, τα ΤΣΙΜΕΝΤA ΤΙΤΑΝ, τη ΛΑΡΚΟ, και διάφορες εταιρείες χημικών, που σχετίζονται με τη βελτίωση της «ποιότητας» των υλικών και των αποβλήτων με αλλαγές πρώτων υλών και διαδικασιών παραγωγής και διαχείρισης με στόχο τη μείωση του κόστους διαχείρισης, της διεύρυνσης των δυνατοτήτων χρήσης και της συμμόρφωσης/ μείωσης με τις νομοθετικές απαιτήσεις.

Σχετικά με θέματα περιβάλλοντος η εταιρεία μας παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:

1. Ανάλυση κύκλου ζωής υλικών (Life cycle assessment) και εφαρμογή της νέας Ευρωπαϊκής προσέγγισης για την κυκλική οικονομία (EU circular economy).

2.     Ανάλυση & μείωση περιβαλλοντικών αποτυπωμάτων υλικών και διεργασιών (environmental footprints reduction).

3. Ανάλυση επικινδυνότητας και περιβαλλοντική ευθύνη (Env. Risk Assessment and Environmental Liability)

4. Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης (ΟΔΗΓΙΑ SEVESO III – KYA 172058/2016)

5. Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ – EIA)

6. Συστήματα Διαχείρισης Περιβάλλοντος

7. Απόβλητα

8. Ενέργεια

9. Διαχείριση πρώτων υλών