Απόβλητα

images

  • Αποχαρακτηρισμός αποβλήτων σε παραπροϊόντα ή απόβλητα / προϊόντα τέλους ζωής (Waste and product end-of-life ). Προετοιμασία προδιαγραφών, επαφές και  υποστήριξη σε εθνικούς και ΕΕ φορείς (JRC /  End-of-waste criteria).
  • Φυσικοχημικές, τοξικολογικές και οικο-τοξικολογικές αναλύσεις αποβλήτων σε συνεργασία με Ελληνικά Πανεπιστήμια και Διεθνή Συνεργαζόμενα Εργαστήρια.
  • Διαχείριση αποβλήτων (επεξεργασία, μεταφορά (ADR, IMDGκ.λπ.))
  • Ανάπτυξη μεθόδων και αδειοδότηση Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων (πρόληψη, επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση, ενεργειακή αξιοποίηση)
  • Δικτύωση με άλλες επιχειρήσεις για αξιοποίηση των ρευμάτων αποβλήτων με τη λογική της βιομηχανικής συμβίωσης. Εναλλακτικά Συστήματα Διαχείρισης των αποβλήτων

 

 

Σχετικό άρθρο από Νέα & Δημοσιεύσεις: Bήματα «κλειδιά» για την αξιολόγηση των αποβλήτων βάσει του νέου νομικού πλαισίου