Διαχείριση πρώτων υλών

new_reach4

  • Καταγραφή και αξιολόγηση πρώτων υλών (ευρύτερο κόστος, αποθέματα, παραγόμενα απόβλητα) με ανάλυση κύκλου ζωής
  • Προτάσεις εξοικονόμησης με γενικότερο στόχο τη μείωση του κόστους (αλλαγή α’ υλών, αλλαγή τεχνολογίας, τροποποιήσεις, κ.λπ.)