Ενέργεια

images-1

  • Υπολογισμοί φορτίων – ανάλυση κατανάλωσης. Προδιαγραφές και ελάχιστες απαιτήσεις. Κατηγορίες, μέγεθος και κλάσεις εγκαταστάσεων. Υπολογισμός βαθμού απόδοσης.
  • Οικονομικά ανταποδοτικές προτάσεις εξοικονόμησης (διατάξεις αντιστάθμισης και προγραμματισμού / ελέγχου λειτουργίας, αναβάθμιση ενεργειακού εξοπλισμού, μονώσεις, εναλλάκτες ανάκτησης θερμότητας, κ.τ.λ.).
  • Οικονομική ανάλυση επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας (καθαρά παρούσα αξία και εσωτερικός συντελεστής απόδοσης, ανάλυση κύκλου ζωής).
  • Αξιολόγηση Εκπομπών σύμφωνα με την IED (Industry Emissions Directive) και τα διαθέσιμα BAT (Best Available Techniques)  για τη μείωση της θερμότητας που απαιτείται. Επιλογή εξοπλισμού για τη βελτιστοποίηση της διεργασίας: συστήματα αυτομάτου ελέγχου, σύγχρονα συστήματα τροφοδοσίας καυσίμων κ.ά.
  • Οργάνωση προετοιμασία και διαχείριση carbon credits μέσω του συστήματος EU ETS (Emissions Trading System)