Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ – EIA)

environmental326x212

  • Επόπτευση και καθοδήγηση σύνταξης.
  • Υποστήριξη για έκδοση Απόφασης Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων  (ΑΕΠΟ).
  • Οργάνωση επιχείρησης και παρακολούθηση υλοποίησης.
  • Παρακολούθηση νομοθεσίας και συνεχής ενημέρωση εξελίξεων σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.