Ανάλυση κύκλου ζωής υλικών

Eφαρμογή της νέας Ευρωπαϊκής προσέγγισης για την κυκλική οικονομία.

  • Ισοζύγια ενέργειας και υλικώanalush kukloy zwhs agathwnν και εκπομπών/διαφυγών στο περιβάλλον
  • Εκτίμηση επιπτώσεων στην κλιματική αλλαγή, στην μείωση των πρώτων υλών, στη στιβάδα του όζοντος, επιπτώσεις και τοξικότητα στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.
  • Προσδιορισμός δυνατών και αδύνατων σημείων
  • Προτάσεις για αλλαγές/επιλογές πρώτων υλών
  • Προτάσεις για βελτίωση παραγωγικής διαδικασίας
  • Συλλογή/ανάδειξη στοιχείων για ειδικές πιστοποιήσεις
  • Δημιουργία στοιχείων/φακέλων ενίσχυσης της