Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης (ΟΔΗΓΙΑ SEVESO III – KYA 172058/2016)

124138489-1c547d86-09ea-45af-b99f-8fc29433d8f1

  • Υποβολή Φακέλου Κοινοποίησης & Μελέτης Ασφάλειας
  • Περιγραφή Εγκατάστασης και Περιβάλλοντος, Κατάλογος επικίνδυνων ουσιών REACH/CLP
  • Ανάλυση Κινδύνου-Προσομοίωση δυσμενέστερων ατυχηματικών σεναρίων για όλες τις επικίνδυνες ουσίες/προϊόντα και εκτίμηση επιπτώσεων (στον άνθρωπο και το περιβάλλον) για τις κρίσιμες για την ασφάλεια μονάδες και εξοπλισμό
  • Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Ασφάλειας και Σχεδίου Έκτακτης Ανάγκης
  • Ενημέρωση Κοινού και συμμετοχή στην ανάπτυξη Εξωτερικών Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης
  • Σχόλια & Γνωμοδοτήσεις από 9 Υπουργεία-συναρμόδιους φορείς (Σ.Φ.)- Αξιολόγηση ΜΑ
  • Υπαγωγή σε επιθεωρήσεις,κλιμάκιο εκπροσώπων αδειοδοτούσας αρχής και Σ.Φ.
  • Καταχώρηση ΜΑ ελάχιστος εκτιμώμενος χρόνος 5 μήνες (βάσει ΚΥΑ 172058/2016).
  • Εκπαίδευση