Διαχείριση Αποβλήτων

Βοηθάμε τις εταιρίες να ελαχιστοποιήσουν τα απόβλητά τους και τα έξοδά διαχείρισής τους

Η Eco-Efficiency ΕΠΕ δεν είναι μια εταιρεία συλλογής και μεταφοράς των προς διάθεση αποβλήτων αλλά μια συμβουλευτική εταιρεία που παρέχει εφαρμόσιμες προτάσεις για τη βελτιστοποίηση της διαχείρισης των αποβλήτων με βιώσιμο και οικονομικό τρόπο, σύμφωνα πάντα με την ισχύουσα νομοθεσία.

  • Εκτιμήσεις συμμόρφωσης με την κείμενη νομοθεσία.
  • Εφαρμογή της Νέας οδηγίας Πλαίσιο της ΕΕ για τα απόβλητα
  • Νέοι ορισμοί της ΕΕ για Ανακύκλωση, Απόβλητα και Παραπροϊόντα
  • Κριτήρια ώστε ένα απόβλητο να παύει να είναι απόβλητο και ξαναγίνεται υλικό – αποκαλούµενο end-of-waste.
  • Συγκριτική Αξιολόγηση Τεχνολογιών
  • Παρακολούθηση Διαδικασιών
  • Ανάπτυξη Στρατηγικών
  • Έλεγχος αποβλήτων
  • Marketing Αποβλήτων / ανακύκλωση
  • Εκπαίδευση Προσωπικού

H Eco-Efficiency ΕΠΕ είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων (ΕΕΔΣΑ).

Διαχείριση Αποβλήτων Εκσκαφών, Κατασκευών και Κατεδαφίσεων (pdf)