Υγεία & Ασφάλεια

palmers_healthsaftey1

Η Εταιρεία μας μεταξύ των άλλων έχει εκπονήσει το  Έργο  Μελέτη Στρατηγικής των Ελληνικών Επιχειρήσεων για την Ανάπτυξη Πρακτικών Αναβάθμισης του Περιβάλλοντος Εργασίας, για λογαριασμό του ΣΕΒ, και συνεχίζει με το έργο Προώθηση Καλών Πρακτικών Υγείας και Ασφάλειας στις Ελληνικές Επιχειρήσεις. Στο πρώτο έργο αναλύθηκαν νομοθετικά πλαίσια, υφιστάμενες ευρωπαϊκές και διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές και καλές πρακτικές και αναπτύχθηκε ένας πρότυπος Ηλεκτρονικός Οδηγός ΣΔΥΑΕ (Συστήματος Διαχείρισης της Υγείας και της Ασφάλειας της Εργασίας). Στο δεύτερο έργο  γίνεται διάδοση των ΣΔΥΑΕ  μέσω coaching σε 100 Ελληνικές επιχειρήσεις και ανάπτυξη δικτύου αλληλοϋποστήριξης των επιχειρήσεων με την βοήθεια του ΣΕΒ.

 

Η εταιρεία μας παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες:images

  1. Υποστήριξη για τις απαιτήσεις της νομοθεσίας – συνεχής παρακολούθηση κι ενημέρωση.
  2. Έλεγχο της υφιστάμενης κατάστασης, διάγνωση αναγκών και διορθωτικές ενέργειες.
  3. Οργάνωση της επιχείρησης και συστηματική διαχείριση της ΥΑΕ
  4. Ανάπτυξη και δημιουργία πρακτικών οδηγών ΣΔΥΑΕ προσαρμοσμένων στις απαιτήσεις της Εταιρείας σας.
  5. Προβολή βιομηχανικής αριστείας μέσω της χρήσης των δεικτών ΥΑΕ
  6. Προώθηση εφαρμογή καλών πρακτικών – Σύγχρονες τάσεις.
  7. Λύσεις για την έγκαιρη και αποτελεσματική Πρόληψη αναδυόμενων κινδύνων βάσει διεθνών πρακτικών