Περιβαλλοντική Ευθύνη – Environmental Liability

Το Προεδρικό Διάταγμα 148 της 29ης Σεπτεμβρίου 2009 εναρμονίζει την ελληνική με την κοινοτική νομοθεσία σχετικά με την περιβαλλοντική ευθύνη για την πρόληψη και την αποκατάσταση ζημιών στο περιβάλλον. Σκοπός του ΠΔ είναι η θέσπιση περιβαλλοντικής ευθύνης βάσει της αρχής “ο ρυπαίνων πληρώνει”.

Η ζημιά που καλύπτεται από τις διατάξεις του Π.Δ. είναι εκείνη η οποία προκαλείται από συγκεκριμένες δραστηριότητες (π.χ. διαχείριση αποβλήτων, λατομικές δραστηριότητες, διαχείριση επικίνδυνων ουσιών αλλά και άλλες). Ο φορέας των δραστηριοτήτων αυτών είναι οικονομικά υπεύθυνος απέναντι στο Κράτος για την πρόληψη και την αποκατάσταση των ζημιών που επιβεβαιωμένα προκύπτουν από τις δραστηριότητές του. Πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι δε δίνει στους ιδιώτες το δικαίωμα να διεκδικήσουν οι ίδιοι αποζημίωση ως συνέπεια περιβαλλοντικής ζημιάς, αν δεν προβλέπεται κάτι τέτοιο από άλλο νομοθετικό κείμενο.

Continue reading